Neuro­chi­rur­gic­ké odde­le­nie vznik­lo v roku 1993. Pri jeho zro­de stál doc. MUDr. Bru­no Rudin­ský, CSc., dovte­dy pri­már Neuro­chi­rur­gic­kej kli­ni­ky v Bra­ti­sla­ve. Od začiat­ku neuro­chi­rur­gie v Nových Zám­koch bola zabez­pe­če­ná v regi­ó­ne juho­zá­pad­né­ho Slo­ven­ska 24-hodi­no­vá špe­cia­li­zo­va­ná neuro­chi­rur­gic­ká sta­rost­li­vosť. To bola kľú­čo­vá deví­za, kto­rou sme ponú­ka­li pomoc­nú ruku našim kole­gom neuro­ló­gom, trau­ma­to­ló­gom a anes­te­zi­oló­gom v tom­to regi­ó­ne, pri zabez­pe­če­ní adek­vát­nej neuro­chi­rur­gic­kej sta­rost­li­vos­ti hlav­ne u pacien­tov s úraz­mi hla­vy, krvá­ca­ním do moz­gu a nádor­mi mozgu.

Od roku 1993 pre­šlo neuro­chi­rur­gic­ké pra­co­vis­ko v Nových Zám­koch vývo­jo­vý­mi eta­pa­mi, keď naj­skôr sa veno­va­lo hlav­ne prob­le­ma­ti­ke urgent­ných sta­vov, hlav­ne ťaž­kých úra­zov hla­vy. Neskôr od roku 2000 sa kolek­tív venu­je roz­ví­ja­jú­cej sa prob­le­ma­ti­ke spi­nál­nej chi­rur­gie. Dnes pra­co­vis­ko v tej­to oblas­ti zastá­va pop­red­né mies­to v Slo­ven­skej repub­li­ke. Tech­nic­ké a tech­no­lo­gic­ké vyba­ve­nie pra­co­vis­ka, ako aj per­so­nál­ne skú­se­nos­ti nám umož­ňu­jú rea­li­zo­vať všet­ky v súčas­nos­ti pou­ží­va­né postu­py a prí­stu­py ku všet­kým seg­men­tom chrb­ti­ce, s mož­nos­ťou ich ošet­re­nia, či už sa jed­ná o nádo­ro­vé, dege­ne­ra­tív­ne, zápa­lo­vé ocho­re­nie ale­bo úraz.
Okrem toho tech­no­lo­gic­ké vyba­ve­nie vyba­ve­nie pra­co­vis­ka umož­ňu­je rea­li­zo­vať všet­ky neuro­chi­rur­gic­ké ope­rač­né výko­ny pri diag­nó­zach ako sú: nádo­ry moz­gu a mie­chy, krvá­ca­nia do moz­gu, arte­ri­ove­nóz­ne malf­gor­má­cie a ane­uryz­my, zápa­lo­vé ocho­re­nia moz­gu a mie­chy, lieč­ba hyd­ro­ce­fa­lu, neuro­mo­du­lač­ná lieč­ba spas­ti­ci­ty a pod.
Na 2 ope­rač­ných sálach sú k dis­po­zí­cii ope­rač­né mik­ro­sko­py, endo­skop, exo­skop, navi­gač­né zaria­de­nia, ultra­zvu­ko­vá odsá­vač­ka, zara­de­nie na pero­pe­rač­ný neuro­mo­ni­to­ring, rön­tge­no­vé zaria­de­nia, vŕta­cie sys­té­my  a pod.
Roč­ne je na Neuro­chi­rur­gic­kej kli­ni­ke na 35 lôž­kach rea­li­zo­va­ných cca 1 400 ope­rač­ných výko­nov. Kli­ni­ka má k dis­po­zí­cii vlast­nú Jed­not­ku inten­zív­nej sta­rost­li­vos­ti s 5 lôž­ka­mi a 4 lôž­ka­mi inter­me­diár­nej sta­rost­li­vos­ti. Na pra­co­vis­ku pra­cu­je 7 leká­rov, z toho 6 so ates­tá­ci­ou z neuro­chi­rur­gie a 30 zdra­vot­níc­kych pra­cov­ní­kov (zdra­vot­ných ses­tier, sanitárov).

prof. MUDr. Bru­no Rudin­ský, CSc., pred­nos­ta kliniky
MUDr. Peter Haran­go­zó, zástup­ca pred­nos­tu kliniky
MUDr. Mgr. Daniel Žin­gor, PhD.
MUDr. Mar­tin Melíšek
MUDr. Ján Vanko
MUDr. Evge­nij Theroskin
MUDr. Tomáš Matuška

Kontakt:

Neuro­chi­rur­gic­ká klinika
Fakult­ná nemocnica
Slo­ven­ská 11A
Nové Zám­ky 934 04
E‑mail: neurochirurgia@​nspnz.​sk

Tel.:
sek­re­ta­riát
035 691 2315
odde­le­nie  035 691 2821
JIS-ka 035 691 2517
ambu­lan­cia 035 691 2274
leká­ri 035 691 2611, 2591, 2352