Satinského 1/I.7770, 811 08 Bratislava

https://​www​.nsmas​.sk/​n​e​u​r​o​c​h​i​r​u​r​gia
→ face­bo­ok: Neuro­chi­rur­giaNSM

Pred­nos­ta kli­ni­ky: mjr. MUDr. Róbert Illéš, PhD., MPH
Zástup­ca pred­nos­tu kli­ni­ky: kpt. MUDr. Tomáš Žilka
Vedú­ca ses­tra: Mgr. Jana Rut­kov­ská, MHA

Ates­to­va­ní lekári:
kpt. MUDr. Andrej Džu­be­ra, PhD.
kpt. MUDr. Juraj Chochol
kpt. MUDr. Michal Kľoc
MUDr. Karel Máca, PhD.

Leká­ri v ates­tač­nej príprave:
npor. MUDr. Michal Krajčovič
npor. MUDr. Tomáš Harag

Kli­nic­ký logopéd:
Mgr. Ľubi­ca Petričková
IT špe­cia­lis­ta:
Ing. Ladi­slav Jozefák

O nás:

Neuro­chi­rur­gic­ká kli­ni­ka posky­tu­je kom­plex­nú zdra­vot­nú sta­rost­li­vosť (ambu­lant­nú aj ústav­nú) v odbo­re neuro­chi­rur­gia. Pri­jí­ma­me pacien­tov odo­sla­ných zo všet­kých ambu­lan­cií a ode­le­ní, akcep­tu­je­me pois­ten­cov všet­kých poisťovní.

Spektrum výkonov:

Ope­rá­cie nádo­rov mozgu
Ope­ra­tí­va pri­már­nych aj sekun­dár­nych nádo­rov moz­gu vrá­ta­ne tých, kto­ré pos­ti­hu­jú elok­vent­né oblas­ti. Vďa­ka spo­lu­prá­ci s neuro­anes­té­zi­oló­gom a logo­pé­dom vyko­ná­va­me aj ope­rá­cie moz­gu pri vedo­mí pacien­ta (tzv. Awa­ke kra­ni­otó­mie). Sme cer­ti­fi­ko­va­né pra­co­vis­ko na intra­ope­rač­né pou­ži­tie 5‑ALA kyse­li­ny. Samoz­rej­mos­ťou je neuro­na­vi­gá­cia integ­ro­va­ná s intra­ope­rač­ným USG.

Endo­sko­pic­ké ope­rá­cie hypofýz
Endo­sko­pic­ké endo­na­zál­ne trans­fe­no­idál­ne resek­cie nádo­rov sel­lár­nej oblas­ti. Je zabez­pe­če­ný aj kom­plex­ný mul­ti­dis­cip­li­nár­ny manaž­ment pacien­tov v peri­ope­rač­nom období

Neuro­chi­rur­gia leb­ko­vej spodiny
Ope­rá­cie tumo­rov bázy leb­ky s využi­tím neuro­mo­ni­to­rin­gu a dob­re fun­gu­jú­cej medzi­od­bo­ro­vej spo­lu­prá­ce s ORL

Neuro­en­do­sko­pia
Endo­sko­pic­ké ope­rá­cie pre 3‑komorový hyd­ro­ce­fa­lus, neuro­en­do­sko­pic­ké resekč­né výko­ny (kolo­id­né cys­ty, dostup­né intra­ven­tri­ku­lár­ne tumo­ry a pod.)

Epi­lep­to­chi­rur­gia
Resekč­né epi­lep­to­chi­rur­gic­ké výko­ny pre pacien­tov s far­ma­ko­re­zis­tent­nou epi­lep­si­ou (mezi­otem­po­rál­ne resek­cie pri amyg­da­lo­hip­po­kam­pál­nej skle­ró­ze, lezi­onek­tó­mie aj v elok­vent­ných oblas­tiach a pod.) Rea­li­zu­je­me implan­tá­cie VNS stimulátorov.

Spon­dy­lo­chi­rur­gia
Ope­rá­cie dege­ne­ra­tív­nych ocho­re­ní chrb­ti­ce (her­nie medzi­stav­co­vých plat­ni­čiek, ins­ta­bi­li­ta chrb­ti­ce a pod.) vrá­ta­ne inštru­men­to­va­ných a endo­sko­pic­kých výko­nov. Resek­cie nádo­rov chrb­ti­co­vé­ho kaná­la a miechy.

Neuros­ti­mu­lá­cie
Implan­tá­cie DBS sti­mu­lá­to­rov pre Par­kin­so­no­vu cho­ro­bu, SCS sti­mu­lá­to­ry ako lieč­ba bolesti