História slovenskej neurochirurgie

(zosta­ve­né k 1. 12. 2003) Bra­ti­sla­va Moder­ná chi­rur­gia na úze­mí Slo­ven­ska a Bra­ti­sla­vy začí­na prí­cho­dom prof. Sta­ni­sla­va KOSTLIVÉHO (1877 – 1947) v. r. 1919 do Bra­ti­sla­vy, kde zakla­dá 1. chi­rur­gic­kú kli­ni­ku UK. Aj sám Kost­li­vý vyko­ná­val neuro­chi­rur­gic­ké zákro­ky ( 1921 – ope­rá­cia hypo­fý­zy, 1922 – kra­ni­otó­mia, 1923 – ope­rá­cia v PCU). Pria­mym žia­kom pro­fe­so­ra Kost­li­ve­ho a sku­toč­ným zakla­da­te­ľom neuro­chi­rur­gie na […]