(zostavené k 1.12.2003)

Bratislava

Moderná chirurgia na území Slovenska a Bratislavy začína príchodom prof. Stanislava KOSTLIVÉHO (1877-1947) v.r. 1919 do Bratislavy, kde zakladá 1. chirurgickú kliniku UK. Aj sám Kostlivý vykonával neurochirurgické zákroky ( 1921-operácia hypofýzy, 1922 – kraniotómia ,1923 – operácia v PCU).
Priamym žiakom profesora Kostliveho a skutočným zakladateľom neurochirurgie na Slovensku bol doc. Jozef ŽUCHA ( 1909 -1964, štúdium v Prahe u prof. Jiráska, od 1939 roku po deportácii pôsobí na Slovensku). Jeho súčasníkmi, chirurgami – pracujúcimi aj v neurochirurgii boli na území Slovenska: Andrej KUKURA (1912-1938, pôsobil v Bratislave, Trnave, Bojniciach a Martine) a Štefan KUKURA (1914-1984, pôsobil v Michalovciach:1955 – exstirpácia tumoru mozgu, zákroky v neurotraumatológii).Oboch bratov ovplyvnili a učili prof. Fotain (Strassburg), prof.Vincent (Paríž), akad. Kunc (Praha) a akad. Petr (Hradec Králové).
Prof. Žucha po pobytoch v Štokholme (prof.Olivecrona) a Berlíne (prof. Tönnis), pobytoch v Poľsku a Budapešti zakladá z poverenia prof. Kostlivého v r.1941 oddelenie detskej chirurgie, ktoré sa v r. 1946 mení na Oddelenie detskej a nervovej chirurgie (1. pracovisko NCH na území Československa) a v r. 1953 na univerzitnú Kliniku detskej a nervovej chirurgie na Lazaretskej ulici. V rokoch 1941-56 vykonal Doc. Žucha celkovo 3626 neurochirurgických zákrokov (viac ako 240 ročne). V r. 1957 zorganizoval medzinárodné neurochirurgické sympózium. Bol autorom 103 odborných článkov. V 50-tych rokoch bol za svoje názory politicky perzekvovaný a diskreditovaný. V 1962 roku v ústraní a v provizórnych podmienkach vedie Neurochirurgické oddelenie KÚNZ na Pionierskej ulici v Bratislave. Odtiaľ, napriek politickej nevôli, organizuje formovanie Neurochirurgickej kliniky v budovanej FNsP na Kramároch. Jej otvorenia sa však nedožil – zomrel na malígnu disrytmiu srdca 10.2.1964.
Žiakmi docenta Žuchu, pôsobiacimi v neurochirurgii, boli prof. JACZ (emigrácia Holandsko), prof. GRUNERT (emigrácia Rakúsko), Dr.GRODAN (pôsobil na chirurgii FN Rastislavová v Košiciach), Dr.CHRENKO (pôsobil v Ružomberku), Dr.ŠAJGALIK (Martin), Dr. LOJKA, Dr. BLAŠKOVIČ a Dr. KRAVCOVÁ (Bratislava-NCH), prof. PEKAROVIČ, prof. JANEC (Bratislava-Klin.detskej chirurgie).
V r. 1967/68 sa otvára v novej NsP na Kramároch Neurochirurgická klinika LF UK, prednostom je menovaný prof. Pavel NÁDVORNÍK (t.č. neurochirurgia Sv. Anny – Brno, ČR), ktorý prichádza z Čiech. Vo svojej funkcii pôsobí do r. 1986, kedy je odvolaný a jeho miesto zaujíma Doc. Július FRÖHLICH (t.č. Neurochirurgia v Halle, Nemecko), pôsobiaci vo vedení pracoviska do r. 1990. Od. r. 1990 je prednostom kliniky prof. Juraj ŠTEŇO. (primári: Blaškovič, Svička, Rudinský, Bízik (NCH,pracuje dodnes), Šurkala. Vrchné sestry: Haluzová, Kusendová, Besedová, Gašparcová, Ivanová, Petríková, Kotvasová, Tarčoňová, Hanus, Alföldyová). Pracovisko sa stáva vrcholovým pracoviskom na území slovenská a dlhé roky drží krok s poprednými univerzitnými klinikami v Európe a vo svete ( hlavne na úseku stereotaxie a mikrochirurgie). Zároveň plní funkciu doškoľovacie postgraduálneho pracoviska (SPAM), organizuje viacero odborných podujatí európskeho a svetového významu,produkuje kontinuálnu sériu odborných vedeckých prác.
Na pracovisku postupne pracovali lekári MUDr.: Lojka (NCH,odišiel do dôchodku), Kravcová (NCH, pracuje dodnes), Blaškovič (NCH, odišiel do dôchodku), Mezenský (NCH,emigrácia do Nemecka-NCH, Kollár (NCH, odišiel do), Borák (NCH, emigrácia), Palkovič (NCH, emigrácia t.č. Nemecko, NCH) , Kilíšek (NCH, emigrácia, t.č.), Galanda (stereotaxia, t.č. NCH BB),Fritz (NCH, odišiel na neurol. ambulanciu), Šramka (stereotaxia, t.č. Stereoradiochirurgia OUSA BA), Rudinský (NCH, t.č. NCH Nové Zámky), Uhnavý (NCH, odišiel NCH Žilina, t.č. úrazová chirurgia Petržalka-BA), Pogády (NCH, 1990 emigrácia Rakúsko, t.č. Neurochirurgia Linz), Svička (NCH, pracuje doteraz), Biksadský (NCH, pracuje doteraz), Matejčík (NCH, pracuje doteraz), Maláček (NCH, od 2003 po úraze Stereoradiochirurgia OUSA BA), Sedlák (chir, t.č. chir. ambulancia Dérerovej FNsP), Petlák(chir, T.č. súkr. centrum kozmetickej chirurgie v BA), Perželová (chir, t.č.onko-laboratória SAV), Rattaj (NCH, pracuje doteraz, prechodne gama nôž v Prahe 2 roky), Miškovičová (AROII,odišla na RZP), Gajdošová (neurológ,odišla za manželom do zahraničia), Vencel (chir, od 1993 Nové zámky, tragicky zahynul), Džubera (NCH, pracuje doteraz), Šurkala (NCH, pracuje doteraz), Hajduková (chir,1992 – emigrácia Nemecko, t.č. NCH Berlín), Klepoch (chir., pracuje doteraz), Fröhlich j.r. (chir, t.č. Neurochirurgické odd. NsP Liberec, ČR), Lukáč (chir, emigrácia USA), Hlinčík (emigrácia Austrália, t.č. Nreurochirurgia Brisbane), Karaba (chir,t.č. chirurgia NOU Klenová), Drexler (t.č. úrazová chirurgia Čadca), Hasák ( NCH,odišiel do BadBerka, SRN), Lampert (Chir, odišiel 12/03 NCH Nitra), Illéš (chir, pracuje doteraz), Novotný (chir, pracuje doteraz), Krist (t.č. Neurochirurgia Královske Vinohrady-Praha, ČR), Slabeycius (chir,odišiel od 11/02 Berlín), Hill (t.č. Neurochirurgia Nové Zámky) , Šimová-Sidorova (9/03 výpoveď-Austrália), Trnovec (BadBerka,SRN), Andrej Šteňo (nastúpil 10/03 z detskej chirurgie), Martin Vazan (nastúpil 3/04 z chirurgie). Na klinike dlhodobo stážovali Dr.: De-Riggo (Martin), Founari (Sýria), Smrek (KDCH BA).
V súčasnosti je pracovisko vrcholovým neurochirurgickým pracoviskom v SR s pre- aj postgraduálnym doškoľovaním lekárov a stredného zdravotného personálu. Zameriava sa na mikrochirurgiu nervového systému a obzvlášť sellárnej oblasti (endokrinoneurochirurgia), cievnu mikroneurochirurgiu, stereotaxiu. Veľkú renesanciu na modernej báze zaznamenáva spinálna neurochirurgia (hrudné platničky, tumory chrbtice a miechy, dekompresívno-stabilizačné operácie v celom rozsahu chrbtice). S obrovskými ťažkosťami napriek pomerom sa pomaly uplatňuje a rozvíja endovaskulárna intervenčná neurochirurgia a miniinvazívna endoskopická neurochirurgia mozgu a chrbtice.Je blízka perspektíva aplikácie navigovanej neurochirurgie (BrainLaB). Pokračuje aktualizovaná detská neurochirurgia, detskí pacienti sú hospitalizovaný na odeeleniach susednej DFNsP. Rozvíja sa moderná neurochirurgia nestíšiteľnej bolesti. Prehlbuje sa trend multidisciplinárnych zákrokov operačnými skupinami zloženými z neurochirurga, stomatochirurga, ORL, oftalmológa, plastického chirurga, hrudného chirurga a všeobecného chirurga, traumatológa, ortopéda. Ako jediné zo slovenských NCH pracovísk je zahrnuté do medzinárodnej štúdie liečby ťažkých kraniocerebrálnych poranení.
Pracovisko je vybavené rekonštruovanými (1998 – 2000) klimatizovanými 3 operačnými sálami, 3 mikroskopmi, 2 endoskopmi, CUSA, peroperačným a TCD ultrazvukmi, perop. RTG C-ramenom, peroperačnou monitorovacou neurofyziologickou jednotkou (EEG, EP, EMG), klimatizovanou 6-miestnou JISa 4-miestnou intermediálnou jednotkou. Celkovo má pracovisko 51 lôžok, t.č. kolektív tvorí 18 lekárov.
Napriek zložitým pomerom sa rozvíja aj stereorádiochirurgia – spočiatku na pracovisku, od r. 2001 vzniká z iniciatívy prof.Šramku, DrSc., samostatné Stereoradiochirurgické oddelenie RAT kliniky OUSA Heyduková (liečba LINACom). Personálne je naďalej úzko previazané s materskou klinikou (externým primárom je prof.Šteňo, externými lekármi Dr.Rattaj, Lampert, kmeňovým zamestnancom oddelenia je prof. Šramka a Dr.Maláček,CSc.).

Košice

Druhým najstarším pracoviskom na území SR je Neurochirurgická klinika UPJŠ v Košiciach (FNsP Tr. SNP 1). Od r. 1954 vykonával v Košiciach neurochirurgické zákroky MUDr. Grodan (žiak doc. Žuchu).
1.6.1981 bola rozhodnutím Ministerstva zdravotníctva ustanovená Neurochirurgická klinika v Novej FNsP a prednostom sa stal prof. MUDr. J.Faguľa, DrSc. (člen EANS), vrchnou sestrou je dodnes Alžbeta Juhásová. V nových pristoroch začalo pracovisko reálne fungovať od 8.2.1982 (dovtedy v náhradných priestoroch Chir. kliniky na Rastislavovej ulici). Od 1.4.1992 je prednostom kliniky prof. MUDr. Igor Šulla, DrSc. (člen CNS)
Na Pracovisku postupne pracovali Doc. MUDr. Marián Šanta, CSc (pokúša sa o spustenie nového neštátneho neurochirurgického oddelenia v 1. Súkr.nemocnice, Košice-Šaca), Dr. Daniel Sabol (1985 emigrácia a súkr. chir. prax vo Švajčiarsku), Dr. Sklenčár (1988 emigrácia, Neurochirurgia Ingolstadt), MUDr. Urbanský (od 1993 Neurochirurgia v Nových Zámkoch), MUDr. Miroslav Kohút (od 1992 Neurochirurgia Žilina, od 2002 chir. ambulancia na poliklinek v Košiciach), MUDr. Jozef Bolhaj (3 roky v Tunise, potom NCH Žilina, t.č. sa pokúša o zriadenie neurochirurgického oddelenia v UVN letectva v Košiciach), MUDr. František Lacko (od 2000 Dauha, Spojené arabské emiráty), Doc. MUDr. Miroslav Gajdoš, CSc., Doc. MUDr. Jozef Výrostko, CSc., MUDr. Juraj Leško, MUDr. Imrich Lukáč, prim. MUDr. Peter Levkuš, MUDr. Marián Stančák, MUDr. Vladimír Grammata, MUDr. Jozef Kafka j.r.(od 11/2002 NCH Vinohrady Praha, ČR), MUDr. Aurélia Kollová, MUDr. Vladimír Kaťúch, MUDr. Vladimír Novotný ( od 10/2002 poslanec NR SR), MUDr.Tomáš Andráš.
Pracovisko operuje v spoločnom operačnom trakte na jednom, občas 2. sáloch. Je vybavené CUSA, operačným mikroskopom, rozvíja stereotaxiu s jednoduchým stereotakt. kruhom. Od r. 1993 spolupracuje s ORL pracoviskom pri translabyrintovom prístupe (73 pacientov).
Pracoviskom k dnešnému dňu prešlo 20 282 pacientov, operovaných bolo 18 652. Vo vedeckej práci pracovisko publikovalo 153 vedeckých článkov a prezentovalo 339 prednášok (47 na medzinárodných podujatiach), spolupracuje s Neurobiologickým ústavom SAV, Dept. of neurosurgery UIHC v Iowa Cyty a s Dept. of Neurosurgery v Oklahoma City. Pracovisko organizovalo v r.1982, 1988, 1990, 1995 Neurochirurgické pracovné dni, 1985 Československo – Bulharské neurochirurgické dni,1997 Neurosurgical Conference with international participation.

Banská Bystrica

Neurochirurgické pracovisko v Rooseveldtovej nemocnici vzniklo ako prvé v stredoslovenskom regióne. Bolo založené v r. 1986 Doc. MUDr. Miroslavom Galandom, CSc, (atestácia zo stereotaktickej neurochirurgie v Bratislave, z neurochirurgie v Hradci Králové) ktorý je na jeho čele až dodnes. Spočiatku bolo úsekom chirurgického oddelenia, od r. 1991 samostaným oddelením a od r. 1999 Klinikou SPAM. Pracovisko má 30 lôžok, (5 JIS a 5 intermediálnych).. Na pracovisku pracuje 5 neurochirurgov (Dr.Kňazovický, Dr.Šulaj, Dr. Patráš, Dr. Béreš) a 3. lekári v príprave (Dr. Barbeník, Dr. Chrenko, Dr. Kalina). Z pracoviska odišiel Dr. Chovan, ktorý následne pracoval na úrazovej chirurgii v Banskej Bystrici (počas pobytu atestácia z NCH) a t.č. pracuje na oddelení popálenín NsP Ružinov v Bratislave.
Ročne sa na klinike vykoná 700 operácii, ako prvé prakticky využíva peroperačnú neurostimuláciu v modernej mikroneurochirurgii. Zákroky sú vykonávané na neurochirurgickej operačnej sále s operačným mikroskopom, CUSA, Vo vedeckej práci pracovisko publikovalo 253 prednášok a celý rad publikácii. Organizovalo 1. Slovenský medzinárodný neurochirurgický kongres (1996) a Medzinárodné zimné sympózium na Štrbskom plese v r. 2002.Každoročne organizuje Banskobystrický neurochirurgický deň.

Žilina

Neurochirurgické oddelenie v Žiline bolo otvorené dňa 2.11.1992 pod vedením prim. MUDr. Petra Uhnavého, MPH( z NCH Bratislava,t.č. úrazová chirurgia NsP Petržalka v BA), neskôr bol primárom MUDr. Miroslav Kohút (z NCH Košice, t.č. chir. poliklinická ambulancia v KE) a od r. 2000 je primárom MUDr. Ivan Mačuga (prechodne pracoval 3 roky na NCH v Ostrave).
Ďalšími lekármi boli MUDr. Peter Bačinský, MUDr. Peter Durný, MUDr. Róbrert Konečný ( od r. 1999 pracuje na Neurochirurgii v Martine), MUDr. Jozef Bolhaj (NCH Košice, t.č. neurochirurg v UVN letectva v KE), MUDr. Rosival, MUDr. Mrázik. (T.č. tvoria pracovisko 5.lekári)
Pracovisko má 28 lôžok (6 JIS), ročne sa odoperuje cca 625 zákrokov, dominuju ochorenia chrbtice a úrazy.

Nové Zámky

Pracovisko vzniklo v januári 1993, zakladajúcim aj súčasným vedúcim je Prof. MUDr. Bruno Rudinský, CSc.( z NCH v Bratislave), ďalší lekári boli alebo sú: Dr. Urbanský ( z NCH KE), Dr. Vencel (z NCH BA, tragicky zahynul), Dr. Harangózo, Dr. Koleják, Dr. Šedivý, Dr. Hill (krátko pracoval na NCH v BA), Dr. Drozda. Vrchnou sestrou bola a je Mária Tarčoňová ( bývala vrchná sestra na NCH v Bratislave).
Pracovisko sa zameriava na chirurgiu chrbtice driekovej a krčnej chrbtice, úrazov CNS- niekoľko rokov bolo zahrnuté do medzinárodnej štúdie s problematikou ošetrovania ťačkých kraniocerebrálnych poranení. Ročne pracovisko hospitalizuje cca 1100 pacientov, na 1 operačnej sále s mikroskopom (+CUSA) vykoná cca 1050 zákrokov ročne. Ako prvé pracovisko v SR zaviedlo systém telemedicíny (prepojenie nemocníc internetom a elektronický prenos dát ISDN z CT v Nitre).Od r. 2002 sa pracovisko transformovalo na Kliniku fakulty ošetrovateľstvaTrnavskej univerzity. Vo vedeckej práci pracovisko prednieslo 122 prednášok, publikovalo 39 odborných prác.

Martin

Oddelenie, vyčlenené ako samostatné pracovisko v 1992 z chirurgického oddelenia Martinskej FNsP, od založenia ho vedie prim. MUDr. Július De-Riggo. Zástupcom primára je MUDr. Róbert Konečný (prišiel z NCH Žilina). Vrchnou sestrou je Jaroslava Tolnayová. Kolektív lekárov okrem vedenia tvoria: MUDr. Šútovský, Abouharb Kolarovszki, Tretina.
Od založenia pracovisko vlastní operačný mikroskop a CUSA. Pracuje t.č. na 21 lôžkach, 2 JIS lôžka, 1 operačný sál a 1 operačný septický sál podľa potreby.
Prvá aneuryzma 1996, intrasellárny tumor 1995, krčná chrbtica spredu 1995, stabilizácie chrbtice od 1997, somatektómie stavcov od 1999. Pracovisko sa profiluje neurospinálnym smerom – stabilizačné operácie chrbtice. Zorganizovalo Celoslovenský neurochirurgický deň v r. 2002. Pripravená je transformácia pracoviska na kliniku Jeseniovej lekárskej fakulty UK v Martine. Pracovisko poskytuje nepretržitý neurotraumatologický servis a konzultačné služby pre okolitý región.

Ružomberok

Prof.MUDr.Jozef Ježík, CSc. spolu s MUDr. René Opšenákom pôvodne pracovali na Neurochirurgickom oddelení Martinskej fakultnej nemocnice, v Ústrednej vojenskej nemocnici SNP Ružomberok pracujú od 1. Februára 1999, odbornú činnosť vykonávali spočiatku v rámci Ortopedicko-traumatologického oddelenia ÚVN SNP Ružomberok.
Samostatné Neurochirurgické odd. ÚVN SNP Ružomberok vzniklo v apríli 2001. Na pracovisku následne pracoval MUDr. Jaroslav Adamkov /t.č. pracuje na Neurochirurgickej klinike FNsP Hradec Králové/, neskôr rozšírili personálne obsadenie MUDr. Róbert Rusnák, MUDr. Róbert Pastorek, MUDr. Peter Rexa a MUDr. Tomáš Sloboda /všetci pracujú na oddelení doteraz/. Vrchnou sestrou oddelenia je od vzniku Viera Mlynáriková.
V súčasnosti má oddelenie 26 lôžok (z toho 5 JIS), disponuje operačným mikroskopom a prístrojovým vybavením pre perkutánnu diskektómiu.
Oddelenie vykonáva neurotraumatologický servis pre región Liptova a Oravy, zaoberá sa chirurgiou krčnej a driekovej chrbtice a chirurgiou periférnych nervov.
Od vzniku sa vykonávajú na oddelení endoskopické výkony na driekovej chrbtici – spočiatku CT- , neskôr skiaskopicky asistovaná perkutánna lumbálna diskektómia. V súčasnosti sa na oddelení vykonáva tiež perkutánna monoportálna retinakulotómia.

Ústredná vojenská nemocnica Košice

Neurochirurgické Oddelenie sa pokúša sformovať a spustiť MUDr. Jozef Bolhaj. Praktickú činnosť zatiaľ nevykonáva.

Neurochirurgické oddelenie NsP Nitra

Od 1.5.2003 pracuje Neurochirurgické oddelenie v krízovom režime  v zložení MUDr.Rattaj, MUDr. Lampert, MUDr. Kučera.
V spektre výkonov rutinná klasická neurochirurgia a stereotaxia.

Neurochirurgické oddelenie Petržalka

Od 1.4.04 má začať pracovať 30 lôžkové oddelenie s 2 operačnými sálami pod vedením MUDr. Petra Uhnavého, MPH, nie sú známe údaje o ďalšom personále a náplni pracoviska.

x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security