Neurochirurgia je od 3/2002 samostatný medicínsky odbor, ktorého náplňou je  komplexná diagnostika a chirurgické liečenie  ochorení nervovej  sústavy vrátane podporných štruktúr (lebka, chrbtica), ako aj iných ochorení, ktoré možno ovplyvniť výkonom na útvaroch  nervovej sústavy.
Podmienkou zaradenia lekára do špecializačnej prípravy v odbore neurochirurgia je  buď
a)  ukončené  vysokoškolské  štúdium  všeobecného lekárstva a vykonanie  nástupnej odbornej praxe (12 mesiacov: 2 mesiace anesteziológia a intenzívna medicína,2 mesiace  gynekológia a pôrodnictvo,2 mesiace chirurgia,2 mesiace pediatria, 3 mesiace vnútorné lekárstvo, 1 mesiac hygiena a epidemiológia)
b)   dobiehanie starého postgraduálneho vzdelávania (neurochirurgia- nadstavbová špecializácia v chirurgii): po atestácii chirurgia 1. stupeň 5 rokov práce na  neurochirurgickom pracovisku, akreditovanom k postgraduálnej príprave v neurochirurgii (viď nižšie: podmienky na NCH pracovisku, k postgraduálnej výučbe v SR).
Po zaradení do špecializačnej prípravy v neurochirurgii ( na návrh riaditeľa NsP schvaľuje ministerstvo  zdravotníctva  SR: t.č. je podaný návrh na zmenu:  doporučuje MZdSR a schvaľuje komisia Slovenskej neurochirurgickej spoločnosti po pohovore s uchádzačom) k odporučeniu atestačnej skúšky je nutné absolvovať: v časovom rozpätí minimálne  6 rokov od ukončenia povinnej nástupnej praxe ( resp. 5 rokov od atestácie Chirurgia 1. stupeň- viď nižšie):
– 4  a pol roka neurochirurgie vrátane  3 mesiacov neurointenzívnej starostlivosti ( z toho najmenej 3 roky na  jedinom Európskom  neurochirurgickom pracovisku vrátane ČR,SR s podmienkami k postgraduálnej výuke v NCH – viď nižšie)
– 12 mesiacov chirurgie (v tom okrem 6 mesiacov všeobecnej chirurgie 3 mesiace úrazovej chirurgie alebo ortopédie  a 3 mesiace hraničné chirurgické obory: stomatochirurgia, ORL, plastická chirurgia)
– 3 mesiace klinickej neurológie
– 3 mesiace iné odbory, zamerané na diagnostiku ochorení  nervového systému ( neurorádiológia – CT, MRI, DSAg, PET,USG,…, neuropatológia, neurofyziológia, pat. anatómia, súdne lekárstvo, psychiatria)
-pred absolvovaním špecializačnej skúška v SR je povinný študijný pobyt v dĺžke 2 týždne  na Neurochirurgickej klinike SZU v Banskej Bystrici, 2 týždne na neurochirurgickej klinike UPJŠ v Košiciach a záverečné 4 týždne  na Neurochirurgickej klinike LFUK  a Neurochirurgickej katedre  SZU v Bratislave.
Pre dobiehajúci starý systém  vzdelávania ( zaradenie do neurochirurgickej prípravy, ako nadstavby  na chirurgiu 1. stupeň) platí:
-minimálne 5 rokov praxe od atestácie 1. stupňa v chirurgii na neurochirurgickom pracovisku v SR, alebo ČR s podmienkami  k postgraduálnej výuke v neurochirurgii ( viď nižšie)
– pobyt v Košiciach a Banskej Bystrici je  iba odporúčaný, nie povinný
– záverečný pobyt na Neurochirurgickej klinike LFUK a Neurochirurgickej katedre SZU v Bratislave v trvaní 4 týždňov je povinný ( s identickým obsahom ,ako v 1. skupine)

Kritéria pre neurochirurgické pracovisko, ktoré môže pripravovať  rezidenta k neurochirurgickej atestácii (na ktorom mu bude zarátaný pobyt z neurochirurgie):
– aspoň 20 lôžok z toho 2 JIS
– aspoň 1 operačná sála nepretržite
– operačný mikroskop a peroperačný RTG, bipolárna koagulácia
– aspoň 2ja atestovaní neurochirurgovia na pracovisku s nepretržitou dostupnosťou neurochirurgickej intervencie atestovaným neurochirurgom  do 20 minút ( aspoň jeden neatestovaný lekár je 24 hodín na pracovisku)
– nepretržite CT a USG, RTG v ústave
– dostupnosť DSAg a MRI do 3 dní
– aspoň 500 neurochirurgických zákrokov ročne, z toho aspoň 100 operácii cerebrálnych patológii s kraniotómiou (prijeté zápisnicou výboru SNSCS v Martine v 5/2002)

Okrem špecializačného indexu  ( vydáva SZU) , v ktorom robí zápisy aspoň 1x ročne  vedúci neurochirurgického pracoviska, je uchádzač povinný viesť si  odborný denník ( „Neurosurgical Log-Book„)  predpísaný Európskou asociáciou neurochirurgických spoločností (EANS) (vydáva ho vedúci katedry neurochirurgie SZU na písomné požiadanie uchádzača a po predložení zaradenia do neurochirurgickej prípravy: originál, alebo overená fotokópia  zaradenia v špecializačnom  indexe).
V odbornom denníku si rezident zaznamenáva  jednotlivé zručnosti a absolvované výkony. Podpisuje ho  a overuje záznamy vedúci pracovník školiaceho oddelenia.
Špecializačný indexodborný denníksúpis  neurochirurgických  výkonovsúpis  prednášok ( aspoň na podujatí národného charakteru) a publikácii ( aspoň v odbornom časopise národného charakteru: CAVE- aspoň jedna prednáška a aspoň jedna publikácia ako 1. autor !) predkladá uchádzač  spolu so  žiadosťou o atestáciu v neurochirurgii (podpísaná vedúcim pracoviska a riaditeľom zariadenia uchádzača) na Katedru neurochirurgie SZU  s predstihom aspoň 8 týždňov pred nástupom na školiace miesto (záverečný 4-týždňový pobyt v Bratislave).
Počas špecializačného obdobia je uchádzač povinný zvládnuť:
Teoretické  vedomosti: 
– Anatómia lebky a mozgu, miechy a chrbtice, periférnych nervov vrátane podporných štruktúr a okolitých útvarov vrátane  mikrochirurgickej anatómie.
– Normálna a patologická neurofyziológia  centrálneho a periférneho nervového systému, krvného prietoku mozgom a miechou, intrakraniálny tlak, neurofyziologické podklady pre funkčné neurochirurgické zákroky (epileptoneurochirurgia, endokrinoneurochirurgia, pohybové poruchy, bolesť, psychochirurgia,…).
–Patologická anatómia a patofyziológia  jednotlivých  ochorení nervovej sústavy s praktickým zvládnutím histologického obrazu najdôležitejších ochorení.
–Osobitosti liečebných postupov u pacientov rozličných vekových skupín (detský vek, geriatria).
–Farmakoterapia a antibiotikoterapia  pri ochoreniach  nervovej sústavy
– Neurorehabilitácia
Diagnostické postupy:
– klinické neurologické a chirurgické vyšetrenie z neurochirurgického aspektu, lumbálna , subokcipitálna a komorová punkcia s podaním kontrastnej látky, samostatné zhodnotenie patologických zmien na RTG, PMG, DSAg, CT a MRI  vrátane ich ďalšieho počítačového spracovania a využitia pri operácii, základné zhodnotenie  výsledkov neuropatologického, neurooftalmologického, neurootiatrického, neurofyziologického (EEG,EMG,SSEP,MEP), ultrasonografického a neuroendokrinologického vyšetrenia a ich diagnostické a terapeutické využitie v NCH
Terapeutické postupy:
– dodržiavanie zákl. princípov asepsy a antisepsy, lokálna a regionálna anestézia, KPC resuscitácia vrátane intubácie a zaistenia centrálneho obehu, tracheostómie.
– základné prístupy do vnútra lebky (trepanácie, kraniotómie, kraniektómie) a chrbticového kanála ( parciálna  a úplná hemilaminektómia, laminektómia),
– ošetrenie impresívnej zlomeniny, plastika dura mater, evakuácia tekutej subdurálnej kolekcie z návrtu, externá drenáž lebky, drenážna operácia hydrocefalu, laparotómia, punkcia cýst a abscesov mozgu, špeciálne prístupy (transsfenoidálny, kombinovaný presigmoidálny suprainfratentoriálny, orbitozygomatický, transfaciálne prístupy, prístupy ku krčnej chrbtici spredu a zozadu, odstránenie herniovaného disku, operácie extra a intradurálnych tumorov, somatektómia a stabilizačné operácie chrbtice, využitie princípov neuronavigácie a stereotaxie, ošetrenie extra a intracerebrálnych hematómov a lézií neurokránia, fascikulárna sutúra periférneho nervu aj s použitím neurotransplantátu, plastické operácie kalvy po úrazoch a pri displáziách, chirurgické riešenie rázštepov chrbtice, základy chirurgickej liečby aneuryziem a AVM, základné princípy funkčnej NCH – epileptoneurochirurgia, chirurgia bolesti – rizotómia, DREZ, neurostimulácia, myelotómia, chordotómia, mikrovaskulárna dekompresia, retrogasserská koagulácia, liečba tremorov a parkinsonizmu, psychoneurochirurgia.
– základné princípy rádiochirurgie a posudková činnosť v neurochirurgii.
Nutné realizovať aspoň 150 neurochirurgických zákrokov (100 „malých„: karpal. tunel, kraniotómia, exter. drenáž, trepanopunkcia, stereotakt. biopsia,  a 50 „veľkých“: operácie hernií diskov, stabilizácie, kraniocerebrálne úrazy z kraniotómie, tumory, neurosutúry , cievne operácie, shuntové operácie…)

Odborná a vedecká činnosť:
zvládnutie a rutinne využívanie  odborných vedeckých informácii knižničného, časopiseckého a elektronického typu.
pasívna a aktívna účasť na vedeckých podujatiach a publikačná činnosť ( aspoň 1 prezentácia a 1 publikácia ako prvý  autor)
Odporúčaná literatúra:  kompletná slovenská a česká neurochirurgická knižná literatúra  za posledných 10 rokov (Černý 4, Mraček, Nádvorník, Zveřina, Šourek, Kunc, Smrčka), posledných 10 ročníkov Českej a slovenskej neurochirurgie a neurológie, posledných 3-5 ročníkov Acta neurochirurgica, Neurosurgery a Journal of Neurosurgery,Greenberg´s Handbook… 5th , Youmans Neurological Surgery 4th, Rammamurti Textbook of  Neurosurgery.
Rámcový program záverečného školiaceho pobytu v Bratislave  pozostáva  z:
–       rutinnej práce školenca s náplňou sekundárneho lekára  na neurochirurgickej klinike ( vedenie zdravotnej dokumentácie a liečebnodiagnostického procesu u pridelených hospitalizovaných pacientov, účasť na  poradách pracoviska).
–       účasť na operáciách z celého spektra odboru (pasívne aj aktívne )
–      pravidelné konzultácie  u vedúceho subkatedry alebo odborného asistenta  subkatedry v týždenných intervaloch  z jednotlivých oblastí neurochirurgie (onkoneurochirurgia, cievna neurochirurgia, spinálna neurochirurgia a neurochirurgia periférnych nervov ,úrazová neurochirurgia, neurochirurgia vývojových vád)
–       vedenie dennej náplne práce a konzultácie s odborným asistentom subkatedry
–       písomný test z problematiky odboru  (100 otázok) s odborným asistentom subkatedry( podmienka ku skúške získa aspoň 51 bodov zo 100). ( test je ideálne vykonať v predstihu v 3-4 roku prípravy- vtedy je ho možné opakovať 2x v polročných intervaloch pri nedostatočnom  hodnotení)
–       obhajoba atestačnej práce na tému zadanú vedúcim subkatedry na klin. seminári  s vypracovaním oponentského posudku oponentom.
–       atestačná operácia s protokolom o zákroku
–       kvalifikačná komisionálna nadstavbová skúška z neurochirurgie v závere pobytu (členmi komisie sú prof. MUDr.Šteňo,CSc- predseda, Doc.MUDr.Galanda,CSc- Banská Bystrica, Prof.MUDr. Šulla,DrSc-Košice, MUDr. Matej Hladík- člen komisie pre organizáciu zdravotníctva a obvykle odborný asistent subkatedry neurochirurgie – t.č. nie je etablovaný)

 

x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security