Informácie o pracovisku

Neuro­chi­rur­gic­ká kli­ni­ka SZU a UNB Ruži­nov sa nachá­dza na 7. poscho­dí UNB Ruži­nov. Dis­po­nu­je 14 štan­dard­ný­mi lôž­ka­mi a 4 lôž­ka­mi JIS. Ambu­lan­cia kli­ni­ky sa nachá­dza na prí­ze­mí polik­li­nic­kej čas­ti nemoc­ni­ce Ruži­nov. 
Kli­ni­ka posky­tu­je kom­plex­nú neuro­chi­rur­gic­kú sta­rost­li­vosť pacien­tom v rám­ci celej Slo­ven­skej repub­li­ky. Špe­cia­li­zu­je sa na mik­ro­chi­rur­gic­ké ope­rá­cie beníg­nych a malíg­nych nádo­rov moz­gu a mie­chy, cereb­ro­vas­ku­lár­nych ocho­re­ní moz­gu a mie­chy a kom­plex­né spon­dy­lo­chi­rur­gic­ké výko­ny. Ako jed­no z mála neuro­chi­rur­gic­kých pra­co­vísk v SR sa špe­cia­li­zu­je na funkč­nú neuro­chi­rur­giu. Pra­co­vis­ko dis­po­nu­je moder­ným prí­stro­jo­vým vyba­ve­ním – ope­rač­ný mik­ro­skop s mož­nos­ťou intra­ope­rač­nej video­an­gi­o­gra­fie a flu­ores­cen­cie, intra­ope­rač­ný elek­tro­fy­zi­olo­gic­ký neuro­mo­ni­to­ring, intra­ope­rač­né USG, O‑rameno a neuro­na­vi­gá­cia. Spo­lu­prá­ca s ďal­ší­mi pra­co­vis­ka­mi UNB Ruži­nov umož­ňu­je inter­dis­cip­li­nár­nu spo­lu­prá­cu a rie­še­nie aj zried­ka­vých hra­nič­ných diag­nóz. Leká­ri kli­ni­ky sa pra­vi­del­ne aktív­ne zúčast­ňu­jú domá­cich a zahra­nič­ných odbor­ných neuro­chi­rur­gic­kých podujatí.

Výkony

Neuroonkologický program

Mik­ro­ne­uro­chi­rur­gic­ká lieč­ba nádo­rov leb­ko­vej spo­di­ny (ves­ti­bu­lár­ny sch­wa­nóm, menin­gi­om, ade­nó­my hypo­fý­zy), pri­már­nych nádo­rov moz­gu (gli­ó­my) a sekun­dár­nych nádo­rov moz­gu. Adju­vant­ná neuro­on­ko­lo­gic­ká lieč­ba sa v rám­ci Bra­ti­sla­vy opie­ra o spo­lu­prá­cu so špe­cia­li­zo­va­ný­mi onko­lo­gic­ký­mi zaria­de­nia­mi (NOU, OUSA).

Cerebrovaskulárny program

Mik­ro­ne­uro­chi­rur­gic­ká lieč­ba krvá­ca­jú­cich a nekr­vá­ca­jú­cich moz­go­vých ane­ury­ziem, kaver­nóz­nych mal­for­má­cií, arté­ri­ove­nóz­nych mal­for­má­cií a ďal­ších ciev­nych pato­ló­gií. Na pra­co­vis­ku sa vyko­ná­va­jú ope­rač­né zákro­ky, pri­čom mož­nos­ti endo­vas­ku­lár­nej lieč­by sú rie­še­né v spo­lu­prá­ci s 1.Rádiologickou kli­ni­kou LFUK, SZU a UNB a ďal­ší­mi špe­cia­li­zo­va­ný­mi pra­co­vis­ka­mi. Ope­rač­ná lieč­ba krvá­ca­jú­cich moz­go­vých ane­ury­ziem a ciev­nych mal­for­má­cií je posky­to­va­ná špe­cia­lis­ta­mi v nepretr­ži­tom reži­me 24hodín/​7 dní v týždni.

Spondylochirurgický program

Ope­rač­ná lieč­ba trau­ma­tic­kých a dege­ne­ra­tív­nych ocho­re­ní celej chrb­ti­ce. Dôraz kla­die­me na čo naj­še­tr­nej­šie prí­stu­py ku chrb­ti­ci a využí­va­me prin­cí­py minin­va­zi­vi­ty spo­lu s intra­ope­rač­ným zobra­ze­ním O‑ramenom. Na pra­co­vis­ku sa vyko­ná­va­jú mini­in­va­zív­ne endo­sko­pic­ké ope­rá­cie výhre­zov medzi­stav­co­vých platničiek.

Funkčná neurochirurgia

Cie­ľom funkč­nej neuro­chi­rur­gie je ope­rač­ným výko­nom ovplyv­niť fun­kciu cen­trál­nej ner­vo­vej sústa­vy. Na pra­co­vis­ku rea­li­zu­je­me napr. mik­ro­chi­rur­gic­kú lieč­bu neural­gie troj­k­lan­né­ho ner­vu – mik­ro­vas­ku­lár­na dekom­pre­sia, lieč­bu chro­nic­kej boles­ti po neús­peš­ných ope­rá­ciách chrb­ti­ce (mie­cho­vá sti­mu­lá­cia – SCS) a lieč­ba spas­ti­ci­ty bak­lo­fé­no­vou pum­pou. V indi­ko­va­ných prí­pa­doch rea­li­zu­je­me resekč­né epi­lep­to­chi­rur­gic­ké výko­ny v rám­ci lieč­by far­ma­ko­re­zis­tent­nej epilepsie.

Neurotraumatológia

Kli­ni­ka v rám­ci UNB Ruži­nov posky­tu­je kom­plet­nú akút­nu zdra­vot­nú sta­rost­li­vosť u pacien­tov s pora­ne­ním moz­gu a mie­chy, leb­ky, leb­ko­vej spo­di­ny a chrb­ti­ce. Venu­je­me sa aj rie­še­niu poope­rač­ných defek­tov leb­ky s mož­nos­ťou implan­tá­cie na mie­ru vyro­be­ných náh­rad defek­tov kalvy.

Ochorenia periférnych nervov

Ope­rač­ná lieč­ba úži­no­vých syn­dró­mov a poú­ra­zo­vých sta­vov. Medzi naj­čas­tej­šie úži­no­vé syn­dró­my, kto­ré ope­ru­je­me pat­ria syn­dróm kar­pál­ne­ho tune­la (ner­vus media­nus) a syn­dróm kubi­tál­ne­ho kaná­la (ner­vus ulnaris).

Zoznam zamestnancov

Prednosta kliniky:

MUDr. Milan Liš­ka, PhD., MPH
milan.​liska@​szu.​sk

Zástupca prednostu kliniky:

MUDr. Ján Kozák, PhD.
kozakjan@​hotmail.​com

Vrchná sestra:

Mgr. Iva­na Rakytová

Atestovaní lekári:

Prof. MUDr. Bru­no Rudin­ský, CSc. – neuro­chi­rurg
MUDr. Mar­tin Sed­liak – neuro­chi­rurg
MUDr. Peter Mate­jič­ka – neuro­fy­zi­ológ
MUDr. Zuza­na Hum­pol­co­vá – neurofyziologička

Lekári zaradení v špecializačnom štúdiu Neurochirurgia:

MUDr. Peter Hudák, MUDr. Mgr. Kris­tián Var­ga, MBA, MUDr. Jakub Šipoš, MUDr. Tobiáš Záhu­men­ský, MUDr. Vero­ni­ka Mato­nág, MUDr. Van­da Čen­du­lo­vá, MUDr. Sil­ves­ter Dre­xler, MUDr. Lucia Lédererová

Zoznam pedagógov SZU

Odborný asistenti:

MUDr. Milan Liš­ka, PhD., MPH, pred­nos­ta
milan.​liska@​szu.​sk
MUDr. Ján Kozák, PhD., zástup­ca pred­nos­tu
kozakjan@​hotmail.​com

Garant štúdia:

Prof. MUDr. Bru­no Rudin­ský, CSc.

Kontakt

Sek­re­ta­riát: paulina.​mach@​ru.​unb.​sk
+421 2 48234 064 – sek­re­ta­riát
+421 2 48234 274 – doku­men­tač­ný pra­cov­ník
+421 2 48234 703 – vedú­ca ses­tra
+421 2 48234 707 – lôž­ko­vá časť
+421 2 48234 730 – ambulancia

Informácie o pregraduálnom a postgraduálnom štúdiu

Na kli­ni­ke pre­bie­ha preg­ra­du­ál­na výuč­ba poslu­chá­čov odbo­ru vše­obec­né lekár­stvo Lekár­skej fakul­ty SZU. Poslu­chá­či sa zúčast­ňu­jú vizi­ty leká­rov na odde­le­ní, ran­ných porád, obo­zna­mu­jú sa s diag­nos­ti­kou a lieč­bou neuro­chi­rur­gic­kých ocho­re­ní. Na ope­rač­ných sálach asis­tu­jú pri ope­rač­ných výko­noch pod dohľa­dom ope­ra­té­ra. Na kli­ni­ke je mož­né absol­vo­vať let­nú stáž z chi­rur­gie.
Na Neuro­chi­rur­gic­kej kli­ni­ke SZU a UNB Ruži­nov pre­bie­ha post­gra­du­ál­na výuč­ba v odbo­re chi­rur­gia (PhD. štú­dium). Aktu­ál­ne sú v post­gra­du­ál­nom štú­diu zara­de­ní tra­ja leká­ri kli­ni­ky. Roz­sah posky­to­va­nia neuro­chi­rur­gic­kej zdra­vot­nej sta­rost­li­vos­ti na kli­ni­ke vytvá­ra ide­ál­ny pred­po­klad k absol­vo­va­niu špe­cia­li­zač­né­ho štú­dia v odbo­re Neurochirurgia.

Lite­ra­tú­ra
Náh­lov­ský J. a kol.: Neuro­chi­rur­gie. Galén, 2006.
Gre­en­berg M.S.: Hand­bo­ok of Neuro­sur­ge­ry. 9th edi­ti­on. New York: Thie­me Medi­cal Pub­lis­hers, 2019.
Haruš­tiak S. a kol.: Prin­cí­py chi­rur­gie. 2.diel. Slo­vak Aca­de­mic Pre­ss, 2010.