O pracovisku:

His­tó­ria, zame­ra­nie a vízia: Neuro­chi­rur­gic­ká kli­ni­ka Uni­ver­zit­nej nemoc­ni­ce L. Pas­te­ura Koši­ce a LF UPJŠ exis­tu­je od roku 1981 a lie­či pacien­tov s ocho­re­nia­mi a pora­ne­nia­mi cen­trál­ne­ho a  peri­fér­ne­ho ner­vo­vé­ho sys­té­mu a jeho pod­por­ných štruk­túr.  Lie­čeb­no-pre­ven­tív­nu sta­rost­li­vosť posky­tu­je pre asi 1,5 mili­ó­na oby­va­te­ľov výcho­do­slo­ven­ské­ho regi­ó­nu v celom roz­sa­hu neuro­chi­rur­gie. Pra­co­vis­ko má k dis­po­zí­cii 57 lôžok a 3 moder­né ope­rač­né sály, na kto­rých vyko­ná­va širo­kú pale­tu neuro­chi­rur­gic­kých operácií.

Orga­ni­zač­ná štruktúra:
vede­nie a sek­re­ta­riát: Pri­már: MUDr. Vla­di­mír Kaťuch, PhD., MBA, tel.: 055/​ 640 3569, vladimir.​katuch@​unlp.​sk
Pred­nos­ta: doc. MUDr. Miro­slav Gaj­doš, CSc., tel.: 055/​ 640 2570, miroslav.​gajdos@​upjs.​sk
Vedú­ca ses­tra: Mgr. Kata­rí­na Nameš­pet­ro­vá, tel.: 055/​ 640 2571, katarina.​namespetrova@​unlp.​sk
Sek­re­ta­riát kli­ni­ky: tel: 055/​ 640 3568, 3501, neurochirkl.​snp@​unlp.​sk

Lôž­ko­vá časť: tvo­rí ju 57 lôžok roz­de­le­ných do 3 podod­de­le­ní (muž­ské, žen­ské JIS)

Ambu­lan­cie: 2 neuro­chi­rur­gic­ké ambu­lan­cie sú umiest­ne­né v polik­li­nic­kej čas­ti v are­áli UNLP na Trie­de SNP č.1. Kon­zi­liár­na ambu­lan­cia v pries­to­roch Neuro­chi­rur­gic­kej kli­ni­ky na 13. poscho­dí lôž­ko­vé­ho mono­blo­ku (Trie­da SNP č.1) je urče­ná pacien­tom hos­pi­ta­li­zo­va­ným v UNLP a slú­ži na kon­zul­tá­cie medzi jed­not­li­vý­mi zdra­vot­níc­ky­mi zariadeniami.

Lekári:

doc. MUDr. Imrich Lukáč, CSc. 055/​ 640 2514
MUDr. Juraj Leš­ko, PhD. 055/​ 640 2700
MUDr. Vla­di­mír Gra­ma­ta 055/​ 640 3559
MUdr. Fran­ti­šek Lac­ko 055/​ 640 2574
MUDr. Jozef  Kaf­ka 055/​ 640 2575
MUDr. Auré­lia Kol­lo­vá, PhD. 055/​ 640 3556
MUDr. Tomáš Andráš 055/​ 640 2575
MUDr. Matúš Džu­gan, PhD. 055/​ 640 2576
MUDr. Jana Ken­de­ová 055/​ 640 3557
MUDr. Ras­ti­slav Gre­ga 055/​ 640 2514
MUDr. Ján Báno­ci 055/​ 640 2700
MUDr. Ale­xan­der Kohút 055/​ 640 2576
MUDr. Kamil Kno­rov­ský 055/​ 640 2576
MUDr. Viliam Novot­ný, MPH 055/​ 640 2700
MUDr. Fran­ti­šek Pataky

Liečebno-preventívna činnosť:

Spek­trum výkonov:

  • ope­rá­cie vro­de­ných vývo­jo­vých chýb – naj­čas­tej­šie ide o hyd­ro­ce­fa­lic­ké roz­ší­re­nie moz­go­vých komôr (vod­na­tieľ­ku) a ráz­šte­py chrbtice
  • ope­rá­cie nádo­ro­vých ocho­re­ní pos­ti­hu­jú­cich cen­trál­ny ner­vo­vý sys­tém, peri­fér­ne ner­vy a pri­ľah­lé štruk­tú­ry (nádo­ry vychá­dza­jú­ce z leb­ky i chrbtice)
  • ciev­na neuro­chi­rur­gia – ope­rá­cie moz­go­vých ane­ury­ziem (vydu­tí), tepen­no­ži­lo­vých malformácií
  • ošet­re­nie pora­ne­ní moz­gu, mie­chy a ich pod­por­ných štruktúr
  • ope­rá­cie dege­ne­ra­tív­nych ocho­re­ní chrb­ti­ce (jed­no­du­ché výko­ny na plat­nič­ke i sta­bi­li­zač­né ope­rá­cie), pri kto­rých sa využí­va­jú prí­stu­py zoza­du, ale aj cez  hrud­ní­ko­vú i bruš­nú dutinu
  • náh­ra­dy tiel stav­cov a medzi­stav­co­vých plat­ni­čiek (aj dyna­mic­ké, kto­ré zacho­vá­va­jú urči­tý pohyb v chrbtici)
  • sta­no­ve­nie diag­nó­zy pri hlbo­ko ulo­že­ných nádo­roch for­mou stereotaxie
  • novo­za­ve­de­ným výko­nom je neuros­ti­mu­lá­cia pri epi­lep­sii, za kto­rú pat­rí Neuro­chi­ru­gic­kej kli­ni­ke UN L. Pas­te­ura Koši­ce slo­ven­ské prvenstvo

Veda, výskum, vzdelávanie:

veda a výskum: Neuro­chi­rur­gic­ká kli­ni­ka spo­lu­pra­cu­je s Neuro­bi­olo­gic­kým ústa­vom SAV pri výsku­me poško­de­nia mie­chy. S Kli­ni­kou sto­ma­to­ló­gie a maxi­lo­fa­ciál­nej chi­rur­gie a Kated­rou bio­me­di­cín­ske­ho inži­nier­stva TUKE v Koši­ciach rie­ši defek­ty kal­vy titá­no­vý­mi implantátmi.
peda­go­gic­ké akti­vi­ty: Neuro­chi­rur­gic­ká kli­ni­ka zabez­pe­ču­je preg­ra­du­ál­nu výuč­bu v rám­ci UPJŠ LF v slo­ven­skom a anglic­kom jazy­ku pre domá­cich a zahra­nič­ných štu­den­tov: II. roč­ník: Zákla­dy zdra­vot­níc­tva – pred­náš­ky V. roč­ník: Neuro­chi­rur­gia – pred­náš­ky a cvi­če­nia VI. roč­ník: Neuro­chi­rur­gia – pred­náš­ky a cvi­če­nia. V rám­ci post­gra­du­ál­nej výuč­by je Neuro­chi­rur­gic­ká kli­ni­ka akre­di­to­va­ným pra­co­vis­kom pre špe­cia­li­zač­nú príp­ra­vu v neurochirurgii.

Publikačná činnosť:

Uni­kát­na ope­rá­cia z diel­ne CEIT Bio­me­di­cal Engi­ne­e­ring /​ Rado­slav Hudák … [et al.]. In: Pro­IN pro­duc­ti­vi­ty and inno­va­ti­on. – ISSN 1339–2271. – Roč. 15, č. 4 (2014), s. 10–11. [HUDÁK, Rado­van (20%) – ŽIVČÁK, Jozef (20%) – GOBAN, Bru­no (20%) – JENČA, Andrej (20%) – JENČA, Andrej ml. (5%) – GAJDOŠ, Miro­slav (5%) – LISÝ, Mar­tin (5%) – RAŠI, Richard (5%) ]

Com­pa­ri­son of Bio­che­mi­cal Mar­kers of Musc­le Dama­ge and Inflam­ma­to­ry Res­pon­se Bet­we­en the Open Dis­cec­to­my, Mic­ro­sur­gi­cal Dis­cec­to­my, and Mic­ro­sur­gi­cal Dis­cec­to­my Using Tubu­lar Retrac­tor /​ Petr Lin­zer … [et al.]. In: Jour­nal of Neuro­lo­gi­cal Sur­ge­ry Part A Cen­tral Euro­pe­an Neuro­sur­ge­ry. – ISSN 2193–6315. – DOI: 10.1055/s‑0034–1393929 (2014), s. 1–8. [LINZER, Petr (20%) – FILIP, Michal (20%) – ŠÁMAL, Filip (20%) – KREMR, Jan (10%) – ŠÁLEK, Tomáš (10%) – GAJDOŠ, Miro­slav (10%) – JARKOVSKÝ, Jiří (10%) ]

Com­pa­ri­son of bio­che­mi­cal res­pon­se bet­we­en the mini­mal­ly inva­si­ve and stan­dard open poste­ri­or lum­bar inter­bo­dy fusi­on /​ Petr Lin­zer… [et al.]. In: Neuro­lo­gia i Neuro­chi­rur­gia Pol­ska. – ISBN 0028–3843. – Vol. 50 (2016), s. 16 – 23. [LINZER, Petr (30%) – FILIP, Michal (20%) – JUREK, Pat­rik (10%) – ŠÁLEK, Tomáš (10%) – GAJDOŠ, Miro­slav (20%) – JARKOVSKÝ, Jiří (10%) ]

Informácie pre pacientov:

for­mu­lá­re, cen­ník výko­nov, nadš­tan­dard­né izby Pra­co­vis­ko má pre pacien­tov k dis­po­zí­cii 6 jed­no­lôž­ko­vých izieb, 14 troj­lôž­ko­vých izieb a 1 nadš­tan­dard­nú jed­no­lôž­ko­vú izbu (17 €/​ noc). V prí­pa­de záuj­mu o nadš­tan­dard­nú izbu, je potreb­né kon­tak­to­vať sta­nič­nú ses­tru na muž­skom odde­le­ní: 055640 34 66.