Profil pracoviska

Pra­co­vis­ko bolo vyčle­ne­né ako samos­tat­né Neuro­chi­rur­gic­ké odde­le­nie v roku 1992 z Chi­rur­gic­ké­ho odde­le­nia Mar­tin­skej fakult­nej nemoc­ni­ce, od zalo­že­nia odde­le­nie vie­dol pri­már MUDr. Július De Rig­go, PhD. V roku 2014 bolo pra­co­vis­ko trans­for­mo­va­né na Neuro­chi­rur­gic­kú kli­ni­ku Jes­se­ni­ovej lekár­skej fakul­ty UK v Mar­ti­ne a Uni­ver­zit­nej nemoc­ni­ce Mar­tin. Pred­nos­tom kli­ni­ky sa stal Doc. MUDr. Bra­ni­slav Kola­rovsz­ki, PhD., na poste pri­má­ra pokra­ču­je MUDr. Július De Rig­go, PhD. Pra­co­vis­ko posky­tu­je neuro­chi­rur­gic­kú lieč­bu regi­onál­nym aj mimo­re­gi­onál­nym dospe­lým a det­ským pacien­tom, vrá­ta­ne nepretr­ži­tej 24-hodi­no­vej kon­zul­tač­nej čin­nos­ti pre trau­ma­to­lo­gic­ké a neuro­lo­gic­ké pra­co­vis­ká. V rám­ci inter­dis­cip­li­nár­nej spo­lu­prá­ce pra­co­vis­ko spo­lu­pra­cu­je s iný­mi chi­rur­gic­ký­mi odbor­mi (vše­obec­ná  chi­rur­gia, hrud­ná chi­rur­gia, ciev­na chi­rur­gia, sto­ma­to­chi­rur­gia, det­ská chi­rur­gia, plas­tic­ká chi­rur­gia, ORL, oftalmológia).

 Medicínske zameranie pracoviska

 • neurot­rau­ma­to­ló­gia – manaž­ment a ope­rač­ná lieč­ba pacien­tov s úra­zom hlavy
 • spi­nál­na neuro­chi­rur­gia – ope­rač­ná lieč­ba chrb­ti­ce v celom roz­sa­hu (úra­zy chrb­ti­ce, dege­ne­ra­tív­ne pos­ti­hnu­tie chrb­ti­ce, nádo­ry chrb­ti­ce, pos­ti­hnu­tie chrb­ti­ce oste­opo­ró­zou a reuma­to­id­nou artritídou)
 • neuro­on­ko­ló­gia – ope­rač­ná lieč­ba nádo­rov moz­gu a mie­chy s využi­tím moder­ných tech­no­ló­gií, intra­ope­rač­nej neuro­na­vi­gá­cie 3D iUS Sono Wand Invi­te a intra­ope­rač­né­ho neuro­mo­ni­to­rin­gu, hod­no­te­nie meta­bo­liz­mu nádo­rov pomo­cou MR spek­tro­sko­pie, ana­lý­za mole­ku­lár­no-gene­tic­kých cha­rak­te­ris­tík moz­go­vých nádorov
 • neuro­en­do­sko­pia – využi­tie neuro­en­do­sko­pie v rám­ci ope­rač­nej lieč­by hyd­ro­ce­fa­lu u detí a dospe­lých, ako súčasť endo­sko­pic­ky asis­to­va­nej mik­ro­ne­uro­chi­rur­gie, odstrá­ne­nie cýst a nádo­rov v moz­go­vých komorách
 • rekon­štrukč­né ope­rá­cie leb­ky – s využi­tím moder­ných tech­no­ló­gií a apli­ko­va­né­ho výsku­mu pria­mo v kli­nic­kej pra­xi – kra­niál­ne implan­tá­ty vyro­be­né na mie­ru metó­dou 3D tla­če, v úzkej spo­lu­prá­ci s tvá­ro­vo-čeľust­ný­mi chirurgmi
 • endo­vas­ku­lár­ne a mik­ro­chi­rur­gic­ké ošet­re­nie výdu­tí moz­go­vých tepien a ciev­nych mal­for­má­cií moz­gu a mie­chy, akút­ny manaž­ment pacien­tov so spon­tán­nym suba­rach­no­idál­nym krvácaním
 • det­ská neuro­chi­rur­gia –ope­rač­ná lieč­ba det­ských pacien­tov vo veko­vom roz­me­dzí od pred­čas­ne naro­de­ných novo­ro­den­cov až po ado­les­cen­tov; ope­rá­cie vro­de­ných vývo­jo­vých chýb ner­vo­vé­ho sys­té­mu (hyd­ro­ce­fa­lus, ráz­šte­py chrb­ti­ce), neurot­rau­ma­to­ló­gia, spi­nál­na chirurgia
 • úra­zo­vé a neúra­zo­vé pos­ti­hnu­tie peri­fér­ne­ho ner­vo­vé­ho systému

 Výnimočné liečebné postupy

 • per­so­na­li­zo­va­ná ope­rač­ná lieč­ba pacien­tov s nádo­rom moz­gu – využi­tie intra­ope­rač­nej neuro­na­vi­gá­cie 3D iUS Sono Wand Invi­te, intra­ope­rač­né­ho elek­tro­fy­zi­olo­gic­ké­ho neuro­mo­ni­to­rin­gu (kor­ti­kál­na a sub­kor­ti­kál­na stimulácia)
 • implan­tá­cia Brind­le­y­ho sti­mu­lá­to­ra – ako prví a zatiaľ jedi­ní na Slo­ven­sku sme implan­to­va­li Brind­le­y­ho sti­mu­lá­tor u pacien­ta s úpl­ným poú­ra­zo­vým poško­de­ním miechy
 • využi­tie kra­niál­nych implan­tá­tov vyro­be­ných na mie­ru metó­dou 3D tla­če v rám­ci rekon­štrukč­ných ope­rá­cií leb­ky, pria­me využi­tie výsled­kov apli­ko­va­né­ho výsku­mu v kli­nic­kej praxi
 • využi­tie trans­kra­niál­nej dopp­le­rov­skej sono­gra­fie v manaž­men­te det­ské­ho hydrocefalu

Lekári

Pred­nos­ta: Doc. MUDr. Bra­ni­slav Kola­rovsz­ki, PhD., tel.: 043 /​ 420 39 03, kolarovszki@​jfmed.​uniba.​sk
Pri­már: MUDr. Július De Rig­go, PhD., tel.: 043–4203264, deriggo@​unm.​sk
Sek­re­ta­riát kli­ni­ky: Danie­la Slov­ja­ko­vá, tel.: 043–4203902, mail: nch@​unm.​sk
Sekun­dár­ni ates­to­va­ní leká­ri: MUDr. Juraj Šutov­ský, MUDr. René Opše­nák, MUDr. Mar­tin Ben­čo, PhD.
Rezi­den­ti: MUDr. Kata­rí­na Srn­ko­vá, MUDr. Roma­na Rich­te­ro­vá, PhD., MUDr. Pavol Snop­ko, MUDr. Rado­slav Han­zel, MUDr. Kris­tián Varga 

Lôž­ko­vý fond pra­co­vis­ka pred­sta­vu­je 16 štan­dard­ných lôžok, 4 lôž­ka na asep­tic­kej jed­not­ke inten­zív­nej sta­rost­li­vos­ti a 1 lôž­ko na sep­tic­kej jed­not­ke inten­zív­nej sta­rost­li­vos­ti. Pacien­ti, kto­rí vyža­du­jú ume­lú pľúc­nu ven­ti­lá­ciu sú hos­pi­ta­li­zo­va­ní na lôž­ko­vej čas­ti Kli­ni­ky ane­sté­zi­oló­gie a inten­zív­nej medi­cí­ny UNM. Prie­mer­ný počet hos­pi­ta­li­zá­cií za rok je 1000, per­cen­tu­ál­ny podiel nad­re­gi­onál­nych pacien­tov pred­sta­vu­je  47 %.  V rám­ci tech­nic­ké­ho vyba­ve­nia využí­va pra­co­vis­ko intra­ope­rač­nú neuro­na­vi­gá­ciu 3D iUS Sono Wand Invi­te, ope­rač­ný mik­ro­skop, pojazd­ný RTG prí­stroj, endo­sko­pic­kú vežu, intra­ope­rač­ný neuro­fy­zi­olo­gic­ký moni­to­ring a ultra­so­no­gra­fic­ký aspi­rá­tor (CUSA).