Profil pracoviska

Pracovisko bolo vyčlenené ako samostatné Neurochirurgické oddelenie v roku 1992 z Chirurgického oddelenia Martinskej fakultnej nemocnice, od založenia oddelenie viedol primár MUDr. Július De Riggo, PhD. V roku 2014 bolo pracovisko transformované na Neurochirurgickú kliniku Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine a Univerzitnej nemocnice Martin. Prednostom kliniky sa stal Doc. MUDr. Branislav Kolarovszki, PhD., na poste primára pokračuje MUDr. Július De Riggo, PhD. Pracovisko poskytuje neurochirurgickú liečbu regionálnym aj mimoregionálnym dospelým a detským pacientom, vrátane nepretržitej 24-hodinovej konzultačnej činnosti pre traumatologické a neurologické pracoviská. V rámci interdisciplinárnej spolupráce pracovisko spolupracuje s inými chirurgickými odbormi (všeobecná  chirurgia, hrudná chirurgia, cievna chirurgia, stomatochirurgia, detská chirurgia, plastická chirurgia, ORL, oftalmológia).

 Medicínske zameranie pracoviska

 • neurotraumatológia – manažment a operačná liečba pacientov s úrazom hlavy
 • spinálna neurochirurgia – operačná liečba chrbtice v celom rozsahu (úrazy chrbtice, degeneratívne postihnutie chrbtice, nádory chrbtice, postihnutie chrbtice osteoporózou a reumatoidnou artritídou)
 • neuroonkológia – operačná liečba nádorov mozgu a miechy s využitím moderných technológií, intraoperačnej neuronavigácie 3D iUS Sono Wand Invite a intraoperačného neuromonitoringu, hodnotenie metabolizmu nádorov pomocou MR spektroskopie, analýza molekulárno-genetických charakteristík mozgových nádorov
 • neuroendoskopia – využitie neuroendoskopie v rámci operačnej liečby hydrocefalu u detí a dospelých, ako súčasť endoskopicky asistovanej mikroneurochirurgie, odstránenie cýst a nádorov v mozgových komorách
 • rekonštrukčné operácie lebky – s využitím moderných technológií a aplikovaného výskumu priamo v klinickej praxi – kraniálne implantáty vyrobené na mieru metódou 3D tlače, v úzkej spolupráci s tvárovo-čeľustnými chirurgmi
 • endovaskulárne a mikrochirurgické ošetrenie výdutí mozgových tepien a cievnych malformácií mozgu a miechy, akútny manažment pacientov so spontánnym subarachnoidálnym krvácaním
 • detská neurochirurgia –operačná liečba detských pacientov vo vekovom rozmedzí od predčasne narodených novorodencov až po adolescentov; operácie vrodených vývojových chýb nervového systému (hydrocefalus, rázštepy chrbtice), neurotraumatológia, spinálna chirurgia
 • úrazové a neúrazové postihnutie periférneho nervového systému

 Výnimočné liečebné postupy

 • personalizovaná operačná liečba pacientov s nádorom mozgu – využitie intraoperačnej neuronavigácie 3D iUS Sono Wand Invite, intraoperačného elektrofyziologického neuromonitoringu (kortikálna a subkortikálna stimulácia)
 • implantácia Brindleyho stimulátora – ako prví a zatiaľ jediní na Slovensku sme implantovali Brindleyho stimulátor u pacienta s úplným poúrazovým poškodením miechy
 • využitie kraniálnych implantátov vyrobených na mieru metódou 3D tlače v rámci rekonštrukčných operácií lebky, priame využitie výsledkov aplikovaného výskumu v klinickej praxi
 • využitie transkraniálnej dopplerovskej sonografie v manažmente detského hydrocefalu

Lekári

Prednosta: Doc. MUDr. Branislav Kolarovszki, PhD., tel.: 043 / 420 39 03, kolarovszki@jfmed.uniba.sk
Primár: MUDr. Július De Riggo, PhD., tel.: 043-4203264, deriggo@unm.sk
Sekretariát kliniky: Daniela Slovjaková, tel.: 043-4203902, mail: nch@unm.sk
Sekundárni atestovaní lekári: MUDr. Juraj Šutovský, MUDr. René Opšenák, MUDr. Martin Benčo, PhD.
Rezidenti: MUDr. Katarína Srnková, MUDr. Romana Richterová, PhD., MUDr. Pavol Snopko, MUDr. Radoslav Hanzel, MUDr. Kristián Varga 

Lôžkový fond pracoviska predstavuje 16 štandardných lôžok, 4 lôžka na aseptickej jednotke intenzívnej starostlivosti a 1 lôžko na septickej jednotke intenzívnej starostlivosti. Pacienti, ktorí vyžadujú umelú pľúcnu ventiláciu sú hospitalizovaní na lôžkovej časti Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny UNM. Priemerný počet hospitalizácií za rok je 1000, percentuálny podiel nadregionálnych pacientov predstavuje  47 %.  V rámci technického vybavenia využíva pracovisko intraoperačnú neuronavigáciu 3D iUS Sono Wand Invite, operačný mikroskop, pojazdný RTG prístroj, endoskopickú vežu, intraoperačný neurofyziologický monitoring a ultrasonografický aspirátor (CUSA).