Neuro­chi­rur­gic­ké odde­le­nie vo FNsP v Žili­ne bolo zalo­že­né v novem­bri 1992. Pôvod­ným cie­ľom bolo posky­to­va­nie akút­nej neuro­in­ten­zív­nej a chi­rur­gic­kej sta­rost­li­vos­ti pre oby­va­te­ľov seve­ro­zá­pad­né­ho Slo­ven­ska a nie­kto­ré jed­no­duch­šie ope­rá­cie na chrb­ti­ci a peri­fér­nych ner­voch. Odvte­dy pre­šlo nie­koľ­ký­mi per­so­nál­ny­mi a štruk­tu­rál­ny­mi zme­na­mi a dnes posky­tu­je zdra­vot­nú sta­rost­li­vosť prak­tic­ky vo všet­kých sme­roch neurochirurgie.
Roč­ne chi­rur­gic­ky ošet­rí asi 1000 pacien­tov, z toho pri­bliž­ne 70% pred­sta­vu­jú ocho­re­nia chrb­ti­ce vo všet­kých loka­li­tách – dege­ne­ra­tív­ne ocho­re­nia, úra­zy a nádo­ry. Špe­cia­li­tou je chi­rur­gic­ká lieč­ba reuma­to­id­nej artri­tí­dy a závaž­ných zmien krč­nej chrb­ti­ce s rie­še­ním ocho­re­ní hla­vo­vo-chrb­ti­co­vé­ho (cer­vi­kok­ra­niál­ne­ho) pre­cho­du. K tej­to prob­le­ma­ti­ke orga­ni­zu­je výuč­bu leká­rov s pra­xou na kada­ve­roch. 30% tvo­ria ope­rá­cie moz­go­vých nádo­rov, úra­zov hla­vy a moz­gu a ope­rá­cie súvi­sia­ce s poru­chou cir­ku­lá­cie moz­go­vo­mie­cho­vé­ho moku.

Na všet­ky tie­to výko­ny sú k dis­po­zí­cií naj­mo­der­nej­šie prí­stro­je, tech­ni­ka s kon­ti­nu­ál­nym dopĺňa­ním a obno­vou, kva­li­fi­ko­va­ný per­so­nál, dob­ré pries­to­ro­vé pod­mien­ky, kom­plet­né diag­nos­tic­ké mož­nos­ti a neuro­in­ten­zív­na sta­rost­li­vosť na OAIM.

Odbor­ný per­so­nál tvo­rí 5 ates­to­va­ných leká­rov na plný úvä­zok, jeden ates­to­va­ný lekár na 13 úvä­zok a jeden lekár ukon­čil príp­ra­vu na atestáciu.

Pop­ri základ­nom posla­ní pre­bie­ha na odde­le­ní peda­go­gic­ká činnosť:

  •  príp­ra­va poslu­chá­čov SZŠ,
  •  post­gra­du­ál­na príp­ra­va v rám­ci odboru
  • výuč­ba bio­me­di­cí­ny a vedec­ko-výskum­ná čin­nosť v odbo­re neurochirurgia