Personálne obsadenie

V súčas­nos­ti na kli­ni­ke pra­cu­jú 3 ates­to­va­ní leká­ri v odbo­re neuro­chi­rur­gia, 4 leká­ri v príp­ra­ve pred ates­tá­ci­ou, 11 ses­tier, z toho 7 špe­cia­li­zo­va­ných, 1 dip­lo­mo­va­ná ses­tra a 2 sani­tá­ri. Reha­bi­li­tá­cia je vyko­ná­va­ná na pra­co­vis­ku reha­bi­li­tač­ný­mi ses­tra­mi denne.
Ambu­lant­ná sta­rost­li­vosť je na kli­ni­ke posky­to­va­ná nepretr­ži­te. Kaž­dý deň fun­gu­je na kli­ni­ke vše­obec­ná neuro­chi­rur­gic­ká ambulancia.

Spektrum výkonov

Pra­co­vis­ko sa zame­ria­va na ope­rá­cie cen­trál­ne­ho ner­vo­vé­ho sys­té­mu – nádo­ro­vých pro­ce­sov a to aj tumo­rov loka­li­zo­va­ných v nároč­ných oblas­tiach (stre­do­čia­ro­vé tumo­ry, tumo­ry v elok­vent­ných oblas­tiach , tumo­ry hypo­fý­zy trans­na­zál­ne, bázy lebeč­nej, s využi­tím neuro­mo­ni­to­rin­gu, navi­gá­cie, Gli­ola­nu a pod.), ciev­nej neuro­chi­rur­gii a ošet­re­niu intrak­ra­niál­nych ane­ury­ziem a  ciev­nych mal­for­má­cii. Na pra­co­vis­ku rea­li­zu­je­me aj neuro­en­do­sko­pic­ké výko­ny. Ďalej sú rea­li­zo­va­né ope­rá­cie peri­fér­nych ner­vov – tumo­rov, úži­no­vé syn­dró­my vrá­ta­ne poú­ra­zo­vých rekon­štruk­cií  ner­vov. Pra­co­vis­ko vyko­ná­va prak­tic­ky celé spek­trum výko­nov v oblas­ti spi­nál­nej neuro­chi­rur­gie, ošet­re­nie dege­ne­ra­tív­nych, trau­ma­tic­kých a nádo­ro­vých pro­ce­sov v oblas­ti chrb­ti­ce – zame­ria­va­me sa na intras­pi­nál­ne pro­ce­sy (IDEM), intra­me­du­lár­ne tumo­ry a na oblasť cer­vi­kok­ra­niál­ne­ho pre­cho­du. Dis­po­nu­je­me kom­plex­ný­mi pred­ný­mi prí­stup­mi v LS a Th oblas­ti chrb­ti­ce. Pra­co­vis­ko je zahr­nu­té v sys­té­me posky­to­va­nia neuro­mo­du­lač­no­ej lieč­by na Slo­ven­sku vrá­ta­ne implan­tá­cii neurostimulátorov.

O klinike

Kli­ni­ka dis­po­nu­je 22 štan­dard­ný­mi akút­ny­mi lôž­ka­mi, 2 lôž­ka sú poope­rač­né s inter­me­diár­nou sta­rost­li­vos­ťou a 3 lôž­ka so zvý­še­nou inten­zív­nou sta­rost­li­vos­ťou, 1 polo­nadš­tan­dard­ná izba a 1 nadš­tan­dard­ná izba.
Pra­co­vis­ko dis­po­nu­je 1 ope­rač­nou sálou s mož­nou per­ma­nent­nou pre­vádz­kou, 2 ope­rač­ný­mi mik­ro­skop­mi (Zeiss S8, Pen­te­ro 900), RTG C rame­nom na ope­rač­nom sále, neuro­fy­zi­olo­gic­kou kon­zo­lou k pero­pe­rač­né­mu moni­to­rin­gu evo­ko­va­ných poten­ciá­lov, neuro­na­vi­gá­ci­ou a CUSA-ou. Kli­ni­ka posky­tu­je aj mož­nos­ťou ste­re­otak­tic­kej chi­rur­gie. Kli­ni­ka dis­po­nu­je aj špe­ciál­nym RTG pra­co­vis­kom k apli­ká­cii peri­ra­di­ku­lár­nej tera­pie a face­to­vá blokáda.
Diag­nos­tic­ké zobra­zo­va­cie vyšet­re­nia ako CT, MR, spek­tro­pie, trak­to­gra­fie, s mož­nos­ťou angi­o­gra­fii a 3D rekon­štruk­cii posky­tu­je Jes­se­nius diag­nos­tic­ké cen­trum, a. s. a PET/​CT na pra­co­vis­ku Izo­top­cen­trum Nitra.

Súčasné aktivity

Naša kli­ni­ka sa aktív­ne anga­žu­je v uspo­ra­dú­va­ní kon­gre­sov. Pova­žu­je­me za dôle­ži­té zdie­ľa­nie skú­se­nos­tí z našej kli­ni­ky s kole­ga­mi z iných pra­co­vísk Slo­ven­ska. Naši dokto­ri sa aktív­ne zúčast­ňu­jú domá­cich i zahra­nič­ných kon­gre­sov, works­ho­pov a kurzov.

Personálne obsadenie:

MUDr. Kamil Kole­ják, PhD, MSc., pred­nos­ta neuro­chi­rur­gic­kej kli­ni­ky, kolejak@​fnnitra.​sk0376545 665
Od pro­mó­cie v roku 1993 na UK Pra­ha zamest­na­ný na neuro­chi­rur­gic­kom pra­co­vis­ku Nové Zám­ky, v roku 1996 ates­tu­je v chi­rur­gic­kom odbo­re – I. stu­peň, v roku 2002 ates­tu­je v odbo­re neuro­chi­rur­gia. PhD. zís­ka­va na UPJŠ Koši­ce  s prá­cou Chi­rur­gic­ká lieč­ba spi­nál­nychs­te­nóz v drie­ko­vej oblas­ti. Od roku 2009 pri­má­rom Neuro­chi­rur­gic­ké­ho odde­le­nia Nit­ra, od roku 2010 pred­nos­ta Neuro­chi­rur­gic­kej kli­ni­ky FN Nitra.
Člen­stvo: Slo­ven­ská neuro­chi­rur­gic­ká spo­loč­nosť (vedec­ký tajom­ník), Slo­ven­ská spon­dy­lo­chi­rur­gic­ká spo­loč­nosť, AO Spi­ne Slo­ven­sko, Spi­ne Socie­ty od Euro­pe, EANS indi­vi­du­ál­ny člen
Zna­losť cudzích jazy­kov: anglic­ky, nemecky

MUDr. Ondrej Šedi­vý, pri­már neuro­chi­rur­gic­kej kli­ni­ky0376545 888
Od pro­mó­cie v roku 1996 na LF UK zamest­na­ný na ARO Nové Zám­ky, násled­ne od októb­ra 1997 zamest­nan­com neuro­chi­rur­gic­kej kli­ni­ke Nové Zám­ky, ates­tá­cia I. stup­ňa v odbo­re chi­rur­gia 2001, násled­ne v 2007 ates­tá­cia v obo­re neuro­chi­rur­gia. Od roku 2010 pri­már neuro­chi­rur­gic­kej kli­ni­ky FN Nitra.
Zna­losť cudzích jazy­kov: anglicky

MUDr. Juraj Mišovič
2001–2007 LF UK Bratislava
2015 ates­tá­cia v odbo­re neurochirurgia
Zna­losť cudzích jazy­kov: anglic­ky, nemecky

MUDr. Vik­tor Šimeg
2004–2010 LF UK Bratislava
V pre­da­tes­tač­nej príprave
Zna­losť cudzích jazy­kov: anglič­ti­na, nemčina

MUDr. Marián Bielich
2004–2010 LF UK Bratislava
V pre­da­tes­tač­nej príprave
Zna­losť cudzích jazy­kov: anglič­ti­na, nemčina

MUDr. Tomáš Michalenko
2010–2016 LF UK Bratislava
V pre­da­tes­tač­nej príprave
Zna­losť cudzích jazy­kov: anglič­ti­na, nemčina

MUDr. Peter Kršák
2010–2016 LF UK Bratislava
V pre­da­tes­tač­nej príprave
Zna­losť cudzích jazy­kov: anglič­ti­na, nemčina

Tele­fo­nic­ké kontakty:
Odde­le­nie 0376545 606, 0376545 666
Ambu­lan­cia 0376545 662
Lekár­ska Izba 0376545 386