Neuro­chi­rur­gic­ká kli­ni­ka sa nachá­dza v chi­rur­gic­kom pavi­ló­ne Ústred­nej Vojen­skej Nemoc­ni­ce v Ružom­ber­ku. Pod vede­ním pred­nos­tu doc. MUDr. Róber­ta Rus­ná­ka, PhD.pri­má­ra MUDr. Pet­ra Dur­né­ho, PhD. pra­cu­je 9 lekárov.

V súčast­nos­ti má kli­ni­ka 27 lôžok a 5 lôžok na cen­trál­nej JIS, dis­po­nu­je dvo­ma moder­ný­mi, kli­ma­ti­zo­va­ný­mi ope­rač­ný­mi sála­mi, na obi­dvoch sú ope­rač­né mik­ro­sko­py, skia­sko­py (C- rame­no), s inštru­men­tá­ri­om pre ope­rá­cie moz­gu a chrb­ti­ce. Jed­na z ope­rač­ných sál je vyba­ve­ná O‑ramenom (O‑arm).  Medzi naj­mo­der­nej­šie ope­rač­né tech­no­ló­gie, kto­ré sa na sále pou­ží­va­jú, sú aj  počí­ta­čo­vá navi­gá­cia a pero­pe­rač­ný neuromonitoring.

Na pra­co­vis­ku sa špe­cia­li­zu­je­me na kom­plex­nú ope­rač­nú lieč­bu dege­ne­ra­tív­nych, úra­zo­vých a nádo­ro­vých ocho­re­ní chrb­ti­ce s dôra­zom na menej inva­zív­ne prí­stu­py v rám­ci inštru­men­to­va­ných výko­nov s využi­tím ino­va­tív­nych techník.
Kon­tak­ty:
Pred­nos­ta: doc. MUDr. Róbert Rusnák,PhD. rusnakr@​uvn.​sk
Pri­már: MUDr. Peter Dur­ný durnyp@​uvn.​sk
Kan­ce­lá­ria kli­ni­ky: 044 4382776
24 hodi­no­vý e‑mail na kon­zul­tá­ciu pre iné pra­co­vis­ká: nchruzomberok@​gmail.​com