Neurochirurgické pracovisko v Rooseveltovej nemocnici Banská Bystrica

Neurochirurgické pracovisko v Rooseveltovej nemocnici vzniklo ako prvé v oblasti stredoslovenského kraja. Bolo založené v roku 1986 súčasným prednostom prof. MUDr. Miroslavom Galandom, CSc. Najskôr ako pracovisko pri chirurgickom oddelení, v roku 1991 už ako samostatné oddelenie a od roku 1999 ako klinika SPAM. Klinika má 30 lôžok, z toho 5 je JIS a jedno nadštandardné lôžko. Po komplexnej rekonštrukcii centrálneho operačného traktu v roku 2012 má naša klinika k dispozícii dve operačné sály päť dní v týždni. Jedna je preferenčne vybavená pre operácie v oblasti neurokrániaoperačným mikroskopom, neuronavigáciou, zariadením pre peroperačnýelektrofyziologický monitoring, sonom, utlrazvukovým chirurgickým odsávaním aendoskopom. Pre spondylochirurgické výkony využívame prevažne druhú sálu, ktorá je zariadená  rádiolucentným polohovateľným operačným stolom, operačným mikroskopom a C-ramenom. Na klinike pracujú deviati atestovaní neurochirurgovia a traja lekári v špecializačnej príprave.

Spektrum výkonov rozvíja naša klinika od svojho vzniku. Jednou zo špecifických oblastí neurochirurgie, ktorá sa vyvíja od založenia oddelenia je stereotaxia. Od stereotaktickýchbiopsí mozgových tumorov, cez implantáciu neurostimulačných elektród u pacientov s DMO, dnes aplikujeme poznatky funkčnej neurochirurgie pri liečbe pacientov s Parkinsonovou chorobou, tremorom alebo dystóniou a iných neurologických ochorení.  Onkoneurochirurgia ako u dospelých tak aj u detských pacientov je zastrešená komplexne.  Významnú časť tvoria pacienti s nálezom gliových tumorov v elokventných oblastiach. Pri ich operáciách využívame neuromonitoring, awake-craniotomy, peroperačnú sonografiu a tiež fluorescenčné zobrazovanie nádorového tkaniva. V liečbe cievnych ochorení mozgu od roku 2007 využívame okrem mikrochirurgiev spolupráci s Radiologickým oddelením aj endovaskulárne prístupy. Problematika liečby hydrocefalu u detí a dospelých sa stala odrazovým mostíkom pri využívaníendoskopických techník, ktoré uplatňujeme aj pri operáciách mozgových tumorov v oblasti Tureckého sedla alebo mozgových komôr. Poskytujeme komplexné ošetrenie degeneratívnych zmien chrbtice a traumatických, nádorových ochorení alebo úžinových syndrómov u periférnych nervov.

K dispozícii sú dve operačné sály. Počet a druhy operačných výkonov narastajú. Podstatnú časť tvoria zložité operácie cievnych ochorení (operácií aneuryziem), tumorov mozgu a miechy, vertebrogénne ochorenie krčnej a driekovej chrbtice, výkony v oblasti detskej neurochirurgie a operácie periférnych nervoch. Robíme špeciálne inštrumentované spondylochirurgické výkony s cieľom stabilizácie a zachovania dynamiky chrbtice. Pracovisko je známe aj v zahraničí, v oblasti stereotaktickej a funkčnej neurochirurgie, minimálnej invazívnej techniky. Významná je aj aktívna účasť pracovníkov kliniky na európskych a svetových kongresoch v zahraničí, či členstvo v exekutíve európskych spoločností. Prednosta kliniky bol v rokoch 1999-2007 predsedom Slovenskej neurochirurgickej spoločnosti. Veľký záujem o liečenie na tejto klinike nespočíva len v zavádzaní zložitých neurochirurgických operácií, ale aj v komplexnej starostlivosti o pacientov v úzkej spolupráci s inými oddeleniami nemocnice, najmä rádiodiagnostickým a OAIM oddelením.

 


 

Skills

, , ,

Posted on

27th February 2017

x Logo: Shield
This Site Is Protected By
Shield