Neuro­chi­rur­gic­ké pra­co­vis­ko v Roose­vel­to­vej nemoc­ni­ci vznik­lo ako prvé v oblas­ti stre­do­slo­ven­ské­ho kra­ja. Bolo zalo­že­né v roku 1986 súčas­ným pred­nos­tom prof. MUDr. Miro­sla­vom Galan­dom, CSc. Naj­skôr ako pra­co­vis­ko pri chi­rur­gic­kom odde­le­ní, v roku 1991 už ako samos­tat­né odde­le­nie a od roku 1999 ako kli­ni­ka SPAM. Kli­ni­ka má 30 lôžok, z toho 5 je JIS a jed­no nadš­tan­dard­né lôž­ko. Po kom­plex­nej rekon­štruk­cii cen­trál­ne­ho ope­rač­né­ho trak­tu v roku 2012 má naša kli­ni­ka k dis­po­zí­cii dve ope­rač­né sály päť dní v týžd­ni. Jed­na je pre­fe­renč­ne vyba­ve­ná pre ope­rá­cie v oblas­ti neurok­rá­nia­ope­rač­ným mik­ro­sko­pom, neuro­na­vi­gá­ci­ou, zaria­de­ním pre pero­pe­rač­ný­e­lek­tro­fy­zi­olo­gic­ký moni­to­ring, sonom, utl­ra­zvu­ko­vým chi­rur­gic­kým odsá­va­ním aen­do­sko­pom. Pre spon­dy­lo­chi­rur­gic­ké výko­ny využí­va­me pre­važ­ne dru­hú sálu, kto­rá je zaria­de­ná  rádi­olu­cent­ným polo­ho­va­teľ­ným ope­rač­ným sto­lom, ope­rač­ným mik­ro­sko­pom a C‑ramenom. Na kli­ni­ke pra­cu­jú devia­ti ates­to­va­ní neuro­chi­rur­go­via a tra­ja leká­ri v špe­cia­li­zač­nej príprave.

Spek­trum výko­nov roz­ví­ja naša kli­ni­ka od svoj­ho vzni­ku. Jed­nou zo špe­ci­fic­kých oblas­tí neuro­chi­rur­gie, kto­rá sa vyví­ja od zalo­že­nia odde­le­nia je ste­re­ota­xia. Od ste­re­otak­tic­kých­bi­op­sí moz­go­vých tumo­rov, cez implan­tá­ciu neuros­ti­mu­lač­ných elek­tród u pacien­tov s DMO, dnes apli­ku­je­me poznat­ky funkč­nej neuro­chi­rur­gie pri lieč­be pacien­tov s Par­kin­so­no­vou cho­ro­bou, tre­mo­rom ale­bo dys­tó­ni­ou a iných neuro­lo­gic­kých ocho­re­ní.  Onko­ne­uro­chi­rur­gia ako u dospe­lých tak aj u det­ských pacien­tov je zastre­še­ná kom­plex­ne.  Význam­nú časť tvo­ria pacien­ti s nále­zom gli­ových tumo­rov v elok­vent­ných oblas­tiach. Pri ich ope­rá­ciách využí­va­me neuro­mo­ni­to­ring, awa­ke-cra­ni­oto­my, pero­pe­rač­nú sono­gra­fiu a tiež flu­ores­cenč­né zobra­zo­va­nie nádo­ro­vé­ho tka­ni­va. V lieč­be ciev­nych ocho­re­ní moz­gu od roku 2007 využí­va­me okrem mik­ro­chi­rur­giev spo­lu­prá­ci s Radi­olo­gic­kým odde­le­ním aj endo­vas­ku­lár­ne prí­stu­py. Prob­le­ma­ti­ka lieč­by hyd­ro­ce­fa­lu u detí a dospe­lých sa sta­la odra­zo­vým mos­tí­kom pri využí­va­ní­en­do­sko­pic­kých tech­ník, kto­ré uplat­ňu­je­me aj pri ope­rá­ciách moz­go­vých tumo­rov v oblas­ti Turec­ké­ho sed­la ale­bo moz­go­vých komôr. Posky­tu­je­me kom­plex­né ošet­re­nie dege­ne­ra­tív­nych zmien chrb­ti­ce a trau­ma­tic­kých, nádo­ro­vých ocho­re­ní ale­bo úži­no­vých syn­dró­mov u peri­fér­nych nervov.

K dis­po­zí­cii sú dve ope­rač­né sály. Počet a dru­hy ope­rač­ných výko­nov naras­ta­jú. Pod­stat­nú časť tvo­ria zlo­ži­té ope­rá­cie ciev­nych ocho­re­ní (ope­rá­cií ane­ury­ziem), tumo­rov moz­gu a mie­chy, ver­teb­ro­gén­ne ocho­re­nie krč­nej a drie­ko­vej chrb­ti­ce, výko­ny v oblas­ti det­skej neuro­chi­rur­gie a ope­rá­cie peri­fér­nych ner­voch. Robí­me špe­ciál­ne inštru­men­to­va­né spon­dy­lo­chi­rur­gic­ké výko­ny s cie­ľom sta­bi­li­zá­cie a zacho­va­nia dyna­mi­ky chrb­ti­ce. Pra­co­vis­ko je zná­me aj v zahra­ni­čí, v oblas­ti ste­re­otak­tic­kej a funkč­nej neuro­chi­rur­gie, mini­mál­nej inva­zív­nej tech­ni­ky. Význam­ná je aj aktív­na účasť pra­cov­ní­kov kli­ni­ky na európ­skych a sve­to­vých kon­gre­soch v zahra­ni­čí, či člen­stvo v exe­ku­tí­ve európ­skych spo­loč­nos­tí. Pred­nos­ta kli­ni­ky bol v rokoch 1999–2007 pred­se­dom Slo­ven­skej neuro­chi­rur­gic­kej spo­loč­nos­ti. Veľ­ký záu­jem o lie­če­nie na tej­to kli­ni­ke nespo­čí­va len v zavá­dza­ní zlo­ži­tých neuro­chi­rur­gic­kých ope­rá­cií, ale aj v kom­plex­nej sta­rost­li­vos­ti o pacien­tov v úzkej spo­lu­prá­ci s iný­mi odde­le­nia­mi nemoc­ni­ce, naj­mä rádi­odiag­nos­tic­kým a OAIM oddelením.