Vážené Prezídium Slovenskej lekárskej spoločnosti

Vážení predstavitelia organizačných zložiek Slovenskej lekárskej spoločnosti,

zasielame Vám Oznam o začatí pripomienkového konania  MZ SR Zákona z … 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Materiál sa nachádza na stránke: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2017/275 (priamy link na úvodnú stránku materiálu)
Pripomienky k návrhu zákona Vás prosíme zaslať najneskôr do 17. 5. 2017 na e-mailovú adresu: mistrikova@sls.sk, aby sme ich mohli spracovať za všetky organizačné zložky a zaslať prostredníctvom portálu SLOV-LEX v stanovenom termíne. Upozorňujeje, že po dátume ukončenia MPK, už nie je možné zaslať pripomienky prostredníctvom portálu SLOV-LEX.

Pripomienky Vás prosíme pripraviť podľa návodu.

  1. Uviesť
    – či je  pripomienka zásadná, alebo obyčajná.
    – poradie pripomienok, k bodu……. ( §, odsek, písm.) s jasným a zrozumiteľným textom, čo navrhujete upraviť, zmeniť, vypustiť.
  1. Každú pripomienku riadne vecne odôvodniť.

Návrhy pripomienok môžete prekonzultovať s JUDr. M. Mistríkovou na tel č. 0905/293 466.

 Za spoluprácu ďakujeme.

 S pozdravom
Sekretariát SLS

x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security