Doplnenie postupov počas pandémie COVID-19

Dopl­ne­nie postu­pov k vše­obec­ne plat­ným pred­pi­som upra­vu­jú­cim pod­mien­ky pre­ven­tív­nych, diag­nos­tic­kých a tera­pe­utic­kých postu­pov počas pan­dé­mie COVID-19, urče­né pre pacien­tov s neuro­chi­rur­gic­ký­mi ochoreniami

Viac