Medzinárodné vedecko-výskumné aktivity Neurochirurgickej kliniky LFUK a UNB v rokoch 2017 a 2018.

A/​​ Pozva­né pred­náš­ky na význam­ných medzi­ná­rod­ných podu­ja­tiach Šte­ňo J.: Mic­ro­sur­ge­ry of Tuber­cu­lum sel­lae Menin­gi­omas. The nuan­ces of ope­ra­ti­ve tech­ni­qu­es and the out­co­me – v rám­ci pane­lu: Open vs Endos­co­pic App­ro­aches to the Ante­ri­or Skull Base. AANS 2017. Neuro­sur­ge­ry: A world of inno­va­ti­on, April 22–26, 2017, Los Ange­les, USA. Šte­no A.: Navi­ga­ted 3D- ultra­soun during cra­nial neuro­sur­gi­cal pro­ce­du­res: How […]