Limbová 5, 833 05 Bratislava

Vede­nie kli­ni­ky: Doc. MUDr. Andrej Šte­ňo, PhD., MPH, tel.: 0259542532
Pri­már: MUDr. Mar­tin Novot­ný , PhD., MPH  tel.: 0259542607
Vedú­ca ses­tra: Mgr. Polá­ko­vá Jana, tel.: 0259542217

Leká­ri atestovaní:
Prof. MUDr. Juraj Šte­ňo, DrSc.
MUDr. Ivan Bízik
MUDr. Peter Biksadský
Prof. MUDr. Vik­tor Matej­čík, CSc.
MUDr. Mar­tin Novot­ný, PhD.
MUDr. Jozef Šurkala
MUDr. Juraj Klepoch
MUDr. Ale­xan­der Lysak
MUDr. Milan Liš­ka, MPH
MUDr. Michal Kľoc
MUDr. Matúš Kuniak

Leká­ri v ates­tač­nej príprave:
MUDr. Ján Kozák
MUDr. Vla­di­mir Sabo
MUDr. Filip Halgaš
MUDr. Tomáš Harag
MUDr. Vero­ni­ka Liš­ko­vá MD

O nás:

V súčas­nos­ti je pra­co­vis­ko vrcho­lo­vým neuro­chi­rur­gic­kým pra­co­vis­kom v SR s pre- a post­gra­du­ál­nym doš­ko­ľo­va­ním leká­rov a ses­tier. Zame­ria­va sa na mik­ro­chi­rur­giu ner­vo­vé­ho sys­té­mu, naj­mä sel­lár­nej oblas­ti (endok­ri­no-neuro­chi­rur­gia), ciev­nu mik­ro­ne­uro­chi­rur­giu a ste­re­ota­xiu. Veľ­kú rene­san­ciu na moder­nej báze zazna­me­ná­va spi­nál­na neuro­chi­rur­gia (hrud­né plat­nič­ky, tumo­ry chrb­ti­ce a mie­chy, dekom­pre­sív­no-sta­bi­li­zač­né ope­rá­cie na celej chrb­ti­ci). Roz­ví­ja endo­vas­ku­lár­na inter­venč­ná neuro­chi­rur­gia a mini­in­va­zív­na endo­sko­pic­ká neuro­chi­rur­gia moz­gu a chrb­ti­ce. Pokra­ču­je aktu­ali­zo­va­ná det­ská neuro­chi­rur­gia; det­skí pacien­ti sú hos­pi­ta­li­zo­va­ní v DFNsP. Roz­ví­ja sa moder­ná neuro­chi­rur­gia nestí­ši­teľ­nej boles­ti. Pre­hl­bu­je sa trend mul­ti­dis­cip­li­nár­nych zákro­kov ope­rač­ný­mi sku­pi­na­mi zlo­že­ný­mi z neuro­chi­rur­ga, sto­ma­to­chi­rur­ga, ORL, oftal­mo­ló­ga, plas­tic­ké­ho chi­rur­ga, hrud­né­ho chi­rur­ga a vše­obec­né­ho chi­rur­ga, trau­ma­to­ló­ga a orto­pé­da. Ako jedi­né zo slo­ven­ských NCH pra­co­vísk je zahr­nu­té do medzi­ná­rod­nej štú­die lieč­by ťaž­kých kra­ni­oce­reb­rál­nych poranení.
Kli­ni­ka: 21 lôžok odd. ženy,  27 lôžok odd. muži,  10 lôžok JIS, IMJ, 1 nadš­tan­dard­ná jed­no­lôž­ko­vá izba, 3 ope­rač­né sály (2 ope­rač­né mik­ro­sko­py, 3 prí­stro­je pre neuro­na­vi­gá­ciu, neuro­chi­rur­gic­ký endo­skop, prí­stroj na regis­trá­ciu EMG a evo­ko­va­ných poten­ciá­lov, ultra­so­no­graf s TCD a pero­pe­rač­ným mik­ro­dop­le­rom, ultra­zvu­ko­vá odsá­vač­ka, pero­perč­ný RTG prí­stroj s C ramenom

Ambu­lan­cie: 2 neuro­chi­rur­gic­ké ambu­lan­cie umiest­ne­né na prí­ze­mí, v polik­li­nic­kej čas­ti nemoc­ni­ce Kra­má­re, Lim­bo­vá 5, Bra­ti­sla­va,  č.d. 115, t.č. 025954 2452,  025954 2255. Ambu­lan­cie sú urč­né na kon­zul­tá­cie pacien­tov ako i kon­zul­tá­cie medzi kli­ni­ka­mi a zdra­vot­níc­ky­mi zariadeniami.

CHIRURGIA MOZGU – mik­ro­chi­rur­gia ciev­nych a nádo­ro­vých ocho­re­ní, endo­sko­pia – vro­de­ných a nádo­ro­vých ocho­re­ní, neuro­fy­zi­olo­gic­ký moni­to­ring – ope­rá­cie v moz­go­vom kme­ni (v mie­che), v III. moz­go­vej komo­re, v kôro­vých cen­trách – v rečo­vých cen­trách – ope­rá­cie pri vedo­mí (anal­go­se­dá­cia, „awa­ke craniotomy”).

CHIRURGIA LEBKOVEJ SPODINY – prí­stu­py cez štruk­tú­ry leb­ko­vej spo­di­ny – trans­na­zál­ne selek­tív­ne odstra­ňo­va­nie ade­no­mov hypo­fý­zy, mas­to­idek­tó­mie, pet­ro­zek­tó­mie – kom­bi­no­va­né prí­stu­py k nádo­rom kli­vu, v spo­lu­prá­ci s ORL – trans­fa­ciál­ne prí­stu­py, s maxi­lo­fa­ciál­ny­mi chi­rur­ga­mi – rekon­štruk­cie kom­pli­ko­va­ných pora­ne­ní leb­ko­vej spodiny.

SPONDYLOCHIRURGIA ope­rá­cie her­nií hrud­ných medzi­stav­co­vých plat­ni­čiek – spo­čiat­ku s orto­péd­mi, hrud­ný­mi chi­rurg­mi, trau­ma­to­lóg­mi, nové implan­tá­ty, dyna­mic­ká sta­bi­li­zá­cia, dyna­mic­ké náh­ra­dy medzi­stav­co­vých plat­ni­čiek, mini­mál­ne inva­zív­ne ope­rač­né tech­ni­ky – mik­ro­chi­rur­gia s tubu­lár­nym spe­ku­lom šet­ria­cim para­ver­teb­rál­ne svals­tvo a endoskopia.

FUNKČNÁ A STEREOTAKTICKÁ NEUROCHIRURGIA – ste­re­otak­tic­ké bio­psie, neuros­ti­mu­lá­to­ry pri M. Par­kin­son, pri nestí­ši­teľ­nej boles­ti, lie­ko­vé pum­py, ste­re­otak­tic­ká rádiochirurgia.

HISTÓRIA:

Moder­ná chi­rur­gia na úze­mí Slo­ven­ska a Bra­ti­sla­vy sa začí­na v roku 1919 prí­cho­dom prof. Sta­ni­sla­va Kost­li­vé­ho (1877 – 1947) do Bra­ti­sla­vy a zalo­že­ním 1. chi­rur­gic­kej kli­ni­ky UK. Prof. Kost­li­vý robil aj neuro­chi­rur­gic­ké zákro­ky: 1921 – ope­rá­cia hypo­fý­zy, 1922 – kra­ni­otó­mia, 1923 – ope­rá­cia v PCU. Žia­kom pro­fe­so­ra Kost­li­vé­ho a sku­toč­ným zakla­da­te­ľom neuro­chi­rur­gie na Slo­ven­sku bol doc. Jozef Žucha (1909 – 1964). Od 1939 roku po depor­tá­cii pôso­bil na Slo­ven­sku. Jeho súčas­ník­mi, chi­rurg­mi – pra­cu­jú­ci­mi aj v neuro­chi­rur­gii boli na úze­mí Slo­ven­ska Andrej Kuku­ra (1912 – 1938), pôso­bil v Bra­ti­sla­ve, Trna­ve, Boj­ni­ciach a Mar­ti­ne a Šte­fan Kuku­ra (1914 – 1984) pôso­bil v Michalovciach.

Prof. Žucha po poby­toch v Štok­hol­me, Ber­lí­ne a Buda­peš­ti zalo­žil z pove­re­nia prof. Kost­li­vé­ho v. r. 1941 odde­le­nie det­skej chi­rur­gie, kto­ré sa v roku 1946 mení na odde­le­nie det­skej a ner­vo­vej chi­rur­gie (1. pra­co­vis­ko NCH na úze­mí Čes­ko­slo­ven­ska) a v roku 1953 na uni­ver­zit­nú kli­ni­ku det­skej a ner­vo­vej chi­rur­gie na Laza­ret­skej uli­ci. V rokoch 1941 – 56 uro­bil doc. Žucha 3626 neuro­chi­rur­gic­kých zákro­kov. V roku 1957 zor­ga­ni­zo­val medzi­ná­rod­né neuro­chi­rur­gic­ké sym­pó­zium. Bol auto­rom 103 odbor­ných člán­kov. V 50-tych rokoch bol za svo­je názo­ry poli­tic­ky per­zek­vo­va­ný a dis­kre­di­to­va­ný. V roku 1962 v ústra­ní a v pro­vi­zór­nych pod­mien­kach vie­dol neuro­chi­rur­gic­ké odde­le­nie KÚNZ na Pionier­skej uli­ci v Bra­ti­sla­ve. Odtiaľ, napriek poli­tic­kej nevô­li, orga­ni­zo­val for­mo­va­nie neuro­chi­rur­gic­kej kli­ni­ky v novo budo­va­nej FNsP na Kra­má­roch. Jej otvo­re­nia sa však nedo­žil, zomrel 10. feb­ru­ára 1964.

V rokoch 196768 otvo­ri­li v novej NsP na Kra­má­roch neuro­chi­rur­gic­kú kli­ni­ka LF UK; jej pred­nos­tom sa stal prof. Pavel Nádvor­ník. Vo svo­jej fun­kcii pôso­bil do roku 1986. Po odvo­la­ní na jeho mies­to nastú­pil doc. Július Fröh­lich, pôso­bia­ci vo vede­ní pra­co­vis­ka do roku 1990. Od roku 1990 je pred­nos­tom kli­ni­ky prof. Juraj Šte­ňo. Pra­co­vis­ko sa stá­va vrcho­lo­vým pra­co­vis­kom na úze­mí slo­ven­ská a dlhé roky drží krok s pop­red­ný­mi uni­ver­zit­ný­mi kli­ni­ka­mi v Euró­pe a vo sve­te. Záro­veň plní fun­kciu doš­ko­ľo­va­cie post­gra­du­ál­ne­ho pra­co­vis­ka , orga­ni­zu­je via­ce­ré odbor­né podu­ja­tia európ­ske­ho a sve­to­vé­ho význa­mu. NCHK pro­du­ku­je kon­ti­nu­ál­nu sériu odbor­ných vedec­kých prác.

www​.unb​.sk/​n​e​u​r​o​c​h​i​r​u​r​g​i​c​k​a​-​k​l​i​n​i​k​a​-​l​f​-​u​k​-​s​z​u​-​a​-​u​nb/