Limbová 5, 833 05 Bratislava

Vedenie kliniky: Doc. MUDr. Andrej Šteňo, PhD., MPH, tel.: 02/59542532
Primár: MUDr. Martin Novotný , PhD., MPH  tel.: 02/59542607
Vedúca sestra: Mgr. Poláková Jana, tel.: 02/59542217

Lekári atestovaní:
Prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc.
MUDr. Ivan Bízik
MUDr. Peter Biksadský
Prof. MUDr. Viktor Matejčík, CSc.
MUDr. Martin Novotný, PhD.
MUDr. Jozef Šurkala
MUDr. Juraj Klepoch
MUDr. Alexander Lysak
MUDr. Milan Liška, MPH
MUDr. Michal Kľoc
MUDr. Matúš Kuniak

Lekári v atestačnej príprave:
MUDr. Ján Kozák
MUDr. Vladimir Sabo
MUDr. Filip Halgaš
MUDr. Tomáš Harag
MUDr. Veronika Lišková MD

O nás:

V súčasnosti je pracovisko vrcholovým neurochirurgickým pracoviskom v SR s pre- a postgraduálnym doškoľovaním lekárov a sestier. Zameriava sa na mikrochirurgiu nervového systému, najmä sellárnej oblasti (endokrino-neurochirurgia), cievnu mikroneurochirurgiu a stereotaxiu. Veľkú renesanciu na modernej báze zaznamenáva spinálna neurochirurgia (hrudné platničky, tumory chrbtice a miechy, dekompresívno-stabilizačné operácie na celej chrbtici). Rozvíja endovaskulárna intervenčná neurochirurgia a miniinvazívna endoskopická neurochirurgia mozgu a chrbtice. Pokračuje aktualizovaná detská neurochirurgia; detskí pacienti sú hospitalizovaní v DFNsP. Rozvíja sa moderná neurochirurgia nestíšiteľnej bolesti. Prehlbuje sa trend multidisciplinárnych zákrokov operačnými skupinami zloženými z neurochirurga, stomatochirurga, ORL, oftalmológa, plastického chirurga, hrudného chirurga a všeobecného chirurga, traumatológa a ortopéda. Ako jediné zo slovenských NCH pracovísk je zahrnuté do medzinárodnej štúdie liečby ťažkých kraniocerebrálnych poranení.
Klinika: 21 lôžok odd. ženy,  27 lôžok odd. muži,  10 lôžok JIS, IMJ, 1 nadštandardná jednolôžková izba, 3 operačné sály (2 operačné mikroskopy, 3 prístroje pre neuronavigáciu, neurochirurgický endoskop, prístroj na registráciu EMG a evokovaných potenciálov, ultrasonograf s TCD a peroperačným mikrodoplerom, ultrazvuková odsávačka, peroperčný RTG prístroj s C ramenom

Ambulancie: 2 neurochirurgické ambulancie umiestnené na prízemí, v poliklinickej časti nemocnice Kramáre, Limbová 5, Bratislava,  č.d. 115, t.č. 02/5954 2452,  02/5954 2255. Ambulancie sú určné na konzultácie pacientov ako i konzultácie medzi klinikami a zdravotníckymi zariadeniami.

CHIRURGIA MOZGU – mikrochirurgia cievnych a nádorových ochorení, endoskopia – vrodených a nádorových ochorení, neurofyziologický monitoring – operácie v mozgovom kmeni (v mieche), v III. mozgovej komore, v kôrových centrách – v rečových centrách – operácie pri vedomí (analgosedácia, “awake craniotomy”).

CHIRURGIA LEBKOVEJ SPODINY – prístupy cez štruktúry lebkovej spodiny – transnazálne selektívne odstraňovanie adenomov hypofýzy, mastoidektómie, petrozektómie – kombinované prístupy k nádorom klivu, v spolupráci s ORL – transfaciálne prístupy, s maxilofaciálnymi chirurgami – rekonštrukcie komplikovaných poranení lebkovej spodiny.

SPONDYLOCHIRURGIA operácie hernií hrudných medzistavcových platničiek – spočiatku s ortopédmi, hrudnými chirurgmi, traumatológmi, nové implantáty, dynamická stabilizácia, dynamické náhrady medzistavcových platničiek, minimálne invazívne operačné techniky – mikrochirurgia s tubulárnym spekulom šetriacim paravertebrálne svalstvo a endoskopia.

FUNKČNÁ A STEREOTAKTICKÁ NEUROCHIRURGIA – stereotaktické biopsie, neurostimulátory pri M. Parkinson, pri nestíšiteľnej bolesti, liekové pumpy, stereotaktická rádiochirurgia.

HISTÓRIA:

Moderná chirurgia na území Slovenska a Bratislavy sa začína v roku 1919 príchodom prof. Stanislava Kostlivého (1877 – 1947) do Bratislavy a založením 1. chirurgickej kliniky UK. Prof. Kostlivý robil aj neurochirurgické zákroky: 1921 – operácia hypofýzy, 1922 – kraniotómia, 1923 – operácia v PCU. Žiakom profesora Kostlivého a skutočným zakladateľom neurochirurgie na Slovensku bol doc. Jozef Žucha (1909 – 1964). Od 1939 roku po deportácii pôsobil na Slovensku. Jeho súčasníkmi, chirurgmi – pracujúcimi aj v neurochirurgii boli na území Slovenska Andrej Kukura (1912 – 1938), pôsobil v Bratislave, Trnave, Bojniciach a Martine a Štefan Kukura (1914 – 1984) pôsobil v Michalovciach.

Prof. Žucha po pobytoch v Štokholme, Berlíne a Budapešti založil z poverenia prof. Kostlivého v. r. 1941 oddelenie detskej chirurgie, ktoré sa v roku 1946 mení na oddelenie detskej a nervovej chirurgie (1. pracovisko NCH na území Československa) a v roku 1953 na univerzitnú kliniku detskej a nervovej chirurgie na Lazaretskej ulici. V rokoch 1941 – 56 urobil doc. Žucha 3626 neurochirurgických zákrokov. V roku 1957 zorganizoval medzinárodné neurochirurgické sympózium. Bol autorom 103 odborných článkov. V 50-tych rokoch bol za svoje názory politicky perzekvovaný a diskreditovaný. V roku 1962 v ústraní a v provizórnych podmienkach viedol neurochirurgické oddelenie KÚNZ na Pionierskej ulici v Bratislave. Odtiaľ, napriek politickej nevôli, organizoval formovanie neurochirurgickej kliniky v novo budovanej FNsP na Kramároch. Jej otvorenia sa však nedožil, zomrel 10. februára 1964.

V rokoch 1967/68 otvorili v novej NsP na Kramároch neurochirurgickú klinika LF UK; jej prednostom sa stal prof. Pavel Nádvorník. Vo svojej funkcii pôsobil do roku 1986. Po odvolaní na jeho miesto nastúpil doc. Július Fröhlich, pôsobiaci vo vedení pracoviska do roku 1990. Od roku 1990 je prednostom kliniky prof. Juraj Šteňo. Pracovisko sa stáva vrcholovým pracoviskom na území slovenská a dlhé roky drží krok s poprednými univerzitnými klinikami v Európe a vo svete. Zároveň plní funkciu doškoľovacie postgraduálneho pracoviska , organizuje viaceré odborné podujatia európskeho a svetového významu. NCHK produkuje kontinuálnu sériu odborných vedeckých prác.

www.unb.sk/neurochirurgicka-klinika-lf-uk-szu-a-unb/